И през тази година гражданите, получили облагаеми доходи през 2022 г., ще имат възможността да намалят данъчната си основа с предвидените в закона данъчни облекчения. Ако, след ползването им се формират суми за възстановяване, те ще се изплащат в срок от 1 месец след подаването на декларацията.

Важно е да отбележим, че едно от най-важните условия за ползване на данъчните облекчения е лицата да нямат публични задължения, подлежащи на принудително изпълнение. От НАП съветват гражданите преди да заявят ползването на данъчно облекчение да проверят с персонален идентификационен код (ПИК) данъчно-осигурителната си сметка онлайн за задължения, за да избегнат неудобства.

1. Намалена работоспособност

Данъчното облекчение за намалена работоспособност е за хора с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност (чл. 18 от ЗДДФЛ). То дава възможност да намалите данъчната си основа със 7920 лева. Данъчното облекчение може да ползвате включително за годината на настъпване на неработоспособността, както и за годината на изтичане срока на валидност на експертното решение, в което е определена намалената работоспособност.

2. Доброволно осигуряване и застраховане

Данъчното облекчение за лични вноски за доброволно осигуряване и застраховане е в размер до 10% от данъчната основа за внесени през годината лични вноски за допълнително доброволно осигуряване и до 10% от данъчната основа за внесени през годината лични вноски за доброволно здравно осигуряване и вноски за застраховки "Живот" (чл. 19 от ЗДДФЛ).

Облагаемите доходи от допълнително доброволно осигуряване, доброволно здравно осигуряване и застраховки "Живот" се облагат с окончателен данък.

3. Осигурителен стаж при пенсиониране

Данъчното облекчение за лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране намалява данъчната ви основа с внесените през годината за ваша сметка осигурителни вноски за закупуване на осигурителен стаж при пенсиониране по реда на чл. 9а от Кодекса за социално осигуряване (чл. 20 от ЗДДФЛ).

4. Дарения

Данъчното облекчение за дарения позволява намаляване на данъчната основа с общо до 65% (чл. 22 от ЗДДФЛ).

Намалението е до 5% за дарения за: здравни или лечебни заведения; социални услуги за резидентна грижа; детски ясли, детски градини, училища, висши училища и академии; бюджетни предприятия, регистрираните в страната вероизповедания, специализирани предприятия или кооперации на хората с увреждания и Агенцията за хората с увреждания; Българския Червен кръст; културни институти, читалища, както и за целите на културния, образователния или научния обмен по международен договор, по който Република България е страна; юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност; фонд "Енергийна ефективности и възобновяеми източници"; комуни за лечение на наркозависими; детския фонд на Организацията на обединените нации (УНИЦЕФ); идентични или сходни на описаните горе лица, установени в друга държава-членка на Европейския съюз или в Европейското икономическо пространство.

Данъчно облекчение с до 15% се прави за дарения за културата. До 50% за дарения за Национална здравноосигурителна каса - за дейности във връзка с лечението на деца, финансирани с трансфери от бюджета на Министерството на здравеопазването и "Център за асистирана репродукция".

5. Млади семейства

Данъчното облекчение за млади семейства позволява намаляване на данъчната основа с лихвите, заплатени по първите 100 000 лева от ипотечен кредит за закупуване на жилище (чл. 22а от ЗДДФЛ). Трябва да отговаряте на следните условия, които декларирате с годишната данъчна декларация (Приложение № 10): договорът за ипотечен кредит е сключен от вас като данъчно задълженото лице или от съпруга, с който имате сключен граждански брак; поне един от двамата съпрузи не е навършил 35-годишна възраст към датата на сключване на договора за ипотечен кредит; ипотекираното жилище е единствено жилище за семейството ви през данъчната година;

Облекчението не може да се ползва за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец.

6. Деца

Данъчното облекчение за деца позволява за 2022 г. намаляване на данъчната основа (чл. 22в от ЗДДФЛ) с:

  • 6000 лв. - при едно ненавършило пълнолетие дете;
  • 12 000 лв. - при две ненавършили пълнолетие деца;
  • 18 000 лв. - при три и повече ненавършили пълнолетие деца.

7. Деца с увреждания

Данъчното облекчение за деца с увреждания позволява за 2022 г. намаляване на данъчната основа с 12 000 лв. за отглеждане на дете с 50 и с над 50 на сто степен на увреждане (чл. 22г от ЗДДФЛ).

8. Безкасови плащания

Данъчното облекчение за безкасови плащания позволява намаляване на дължимия данък с 1%, но не повече от 500 лева (чл. 22д от ЗДДФЛ).

Може да ползвате облекчението ако сте физическо лице при следните условия:

  • Имате през годината доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа;
  • 100 % от тези доходи сте получили по банков път;
  • Извършили сте безкасови плащания в размер на 80% или повече от тези доходи.

Облекчението не може да се ползва за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец.

9. Данъчно облекчение за подобрения или ремонт на недвижим жилищен имот

Данъчното облекчение позволява на местни физически лица и на чуждестранни физически лица, установени за данъчни цели в държава членка на Европейския съюз или страна от Европейското икономическо пространство да приспадат от данъчната основа направените през 2021 г. плащания за труд във връзка с подобрения и/или ремонт на един недвижим жилищен имот в общ размер до 2000 лв.

Когато недвижимият жилищен имот е собственост на повече от едно физическо лице, облекчението може да се ползва от всеки съсобственик, при условие че общият размер на облекчението, ползван от всички съсобственици, за имота не превишава максималния размер от 2000 лв.

Облекчението не може да се ползва за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец.