Административната тежест за бизнеса е намаляла със 104,5 млн. лева годишно или с 21,7% от планираното намаление с 30%. Това е резултат от реализираните през второто полугодие на м. г. мерки съгласно на третия план за действие за намаляване на административната тежест за бизнеса с 30 на сто от избрано законодателство за периода 2015-2017 година. 

Данните са от отчета за изпълнението на плана към 31 декември м.г., който беше приет на правителственото заседание. 

Планът съдържа 130 мерки за намаляване на административната тежест, като за отчетния период са изпълнени 18 мерки от компетентността на Министерството на финансите, Агенция „Митници“, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерството на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта. 

Сред най-важните изпълнени мерки са разработването и публикуването на интернет страницата на Агенция „Митници“ на указания за попълване на електронния административен документ и на акцизната декларация, както и намаляването срока за превеждане на подлежащи на връщане суми на акциз и за издаване на разрешение или на мотивиран отказ от 14 на 7-дневен. 

През отчетния период са изпълнени девет от забавените мерки от втория план за действие. Шест от тях са с водеща институция Националния осигурителен институт и са свързани с данните от съпътстващите болничния лист документи, подавани от осигурителите. За целта е приета Наредба за паричните обезщетения и помощи от ДОО, в сила от 1 януари т.г., и е разработена и внедрена информационна система за подаване на документите по електронен път. Това е довело до намаляване на административната тежест за бизнеса със 71 млн. лева годишно.