Правителството прие предложения за промени в Закона за собствеността, които са свързани с промените в чл. 22 от Конституцията на България.

С тях се допуска чужденци и чуждестранни юридически лица да могат да купуват земя при условията, произтичащи от присъединяването на страната ни към Европейския съюз или по силата на международен договор, който е ратифициран, обнародван и влязъл в сила, както и чрез наследяване.

Тази разпоредба приведе българската Конституция в съответствие с нормите на Договора на европейските общности в областта на свободното движение на капитали.

Правото на гражданите и юридическите лица на държавите-членки на ЕС и на страните по Споразумението за европейското икономическо пространство да придобиват собственост върху земя произтича от и при условията на присъединителния договор, където са договорени различни преходни периоди - 7 години за придобиване на земеделска земя, гори и земи от горския фонд, и 5 години за придобиване на земя за второ жилище от граждани, които не пребивават в България.

Самонаетите земеделски производители, които са граждани на страните от ЕС, в съответствие с условията по Договора за присъединяване, ще могат да придобиват земеделски и горски имоти за земеделско ползване от датата на присъединяването ни към Общността.

Промените в Конституцията налагат и промени в още 4 закона - за горите, за защитените територии, за собствеността и ползването на земеделските земи и за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд. Предлаганите изменения и допълнения са отразени в преходните и заключителните разпоредби на проектозакона за изменение на Закона за собствеността.