Ново пазарно изследвания на обобщава най-важните критерии за ползвателите на големи офис площи в страната.

Нагласите на големите офис ползватели 2015/2016“ е изготвено от експертен екип на MBL|CBRE, консултантска фирма в сферата на бизнес имотите. Данните от него бяха обявени на официална пресконференция днес.

Изследването обхваща 80 водещи представители на широк спектър от бизнес сектори, наематели на кумулативна офисна площ надвишаваща 150,000 кв. м в град София и работодатели на над 15,000 служители.

„Динамичният  процес на подобряване на пазара през последните две години доведе до ускорено търсене, намаляващ обем свободни площи, повишаващи се разходи за наемателите, ограничаваща рамка на пазара на работна ръка, фактори, пораждащи нови предизвикателства за компаниите, планиращи своя растеж“, коментира Николай Неов, директор „Офис площи”.

Най-значимо предизвикателство в очите на анкетираните наематели е достъпността и разхода за работна ръка в България – 58% са очертали този фактор като първостепенен за бъдещето на тяхната дейност. Това подчертава силната конкуренция между работодателите за привличане и задържане на най-талантливия дял от работната сила.

Динамика на персонала сред водещите бизнес сектори

На фона на настоящата икономическа среда се наблюдава силен ръст  на  персонал сред повечето сектори на бизнеса. Почти 84% от анкетираните компании са увеличили числеността на  персонала си. Повечето от тях  ( 64%) регистрират повишение от над 25% през последните пет години. Не е изненадващ фактът, че това повишение е най-засилено сред секторите информационни технологии, аутсорсинг, професионални услуги и финанси, застраховане и недвижими имоти.

С поглед към бъдещето, изгледите остават позитивни като 2/3-ти от анкетираните участници са оптимистично настроени  за развитието на своя бизнес и очакват допълнителен растеж през следващите 24 месеца. Половината от тях планират  разрастване  на персонала с повече от 25%.

Информационни технологии, аутсорсинг и професионални услуги са секторите, в които се очаква най-силно предлагане на нови работни позиции

Съвсем възможно е част от тези позиции да бъдат разкрити  в по-големите градове извън София, с оглед и на допълнителните усилия, които част от местните власти влагат за привличане на  нови инвестиции. Както се вижда от проучването, 14% от анкетираните компании планират да отворят нов офис извън София, докато 12% вече са го сторили и продължават своя темп на растеж из страната.

Предпочитани втори локации за нов офис

През последните години град Пловдив се оформи като предпочитана сателитна офис локация сред наемателите. Почти половината от компаниите, планиращи да отворят офис извън София, селектират града под тепетата  като топ локация в техния списък.

Интересен е фактът, че компаниите разглеждат Велико Търново като потенциална локация, докато нито един от анкетираните участници не  посочва Бургас, независимо от наблюдаваните позитивни инициативи на Община Бургас през последната година за привличането на нов бизнес в града. Въпреки това, част от анкетираните компании обмислят няколко опции и все още не са взели крайно решение, има вероятност някои от тях да се спрат на крайбрежния град.

Фактори за избора на офис

Съществуват множество важни фактори, които компаниите съобразяват в процеса по вземане на решение за наемане на ново офис пространство. Всеки един от тях има различна тежест и значимост, базирана на индивидуалните изисквания и нужди. Основният акцент остава  ефективността от гледна точка на разходи, като 95% от анкетираните компании оценяват разхода за наем като първостепенен показател в процеса по вземане на решение.

С  увеличаващата се конкуренция при привличането на качествена работна ръка, фактори като местоположение, удобства в близост, ниво на техническите характеристики и управлението на сградата са от основно значение.  Всеки един от изброените по-горе фактори е с показател от над 90% в проведеното проучване.

Интересен е фактът, че 82% от анкетираните компании отдават сериозна значимост на гъвкавостта от гледна точка    потенциала за бъдещ растеж или свиване на техните офис площи.

Кои бизнес райони в София предпочитат работодателите?

Поради концентрацията на новопостроени офис проекти, лесния достъп и присъствието на утвърдени местни и международни наематели, най-голям процент от анкетираните наематели – 67%, отличават бул. „Цариградско шосе“ като район, който отговаря на техните представи за съответствие и удобство.

Въпреки това, преднината на най-дългия булевард в София,  не може да бъде определена като значителна, тъй като районите Център, Младост (Бизнес Парк) и Лозенец изостават в обобщените предпочитания на наемателите с не повече от 6 - 7%. Групата на второстепенни локации сред анкетираните наематели е съставена от районите бул. „България“ (40%), бул. „Тодор Александров“ (36%) и Летище София (20%).