Лихвената картина на българския пазар и през април остава непроменена и следва добре познатите ни тенденции. Лихвите по жилищните кредити за населението продължават с бавни стъпки да намаляват, тези за потребление слабо нарастват, а по заемите за бизнеса се държат на ниски - в сравнение с много други държави от ЕС нива.

В справката на лихвената статистика на БНБ за април пише следното:

"Средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове се повишава с 0.04 пр. п. до 8.25%, а годишният процент на разходите (ГПР) по тези кредити - с 0.07 пр. п. до 8.84%. При жилищните кредити в левове, средният лихвен процент се понижава с 0.06 пр. п. до 2.49%, а ГПР по тези кредити - с 0.05 пр. п. до 2.80%.

Средният лихвен процент по другите кредити6 в левове спада с 0.42 пр. п. до 3.71%. Средният лихвен процент по другите кредити в левове на Работодатели и самонаети лица намалява с 0.30 пр. п. до 3.69%. През април 2024 г. средният лихвен процент по овърдрафта в левове се увеличава с 0.05 пр. п. до 14.83%, а при кредитите по кредитни карти, извън безлихвен гратисен период, в левове - с 0.08 пр. п. до 21.13%."

Пловдив изпревари София по строеж на нови жилища и тази година

Градът, който и тази година изпреварва София по строеж на нови жилища

Кои са най-търсените нови имоти?

На годишна база средната лихва по потребителските кредити е намаляла от 8.48% до 8.25%, а по жилищните - от 2.54% на 2.49 процента. Ситуацията едва ли ще се промени в близката една година, ако в националния или европейският ландшафт не настъпят някакви сериозни изменения, които да свият ръста на депозитите на населението или да трансформират базата на която се формира лихвата по заемите за домакинствата.

Снимка 651843

Източник: iStock Images

И като стана дума за базата, за момента лихвата и по левовите и по жилищните кредити по закон се формира въз основа на лихвата по левовите депозити на населението. Според данните на БНБ въпросната лихва по този привлечен ресурс расте.

"През април 2024 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове се увеличава с 0.24 пр. п. до 0.97%, а по тези в евро се запазва на ниво от 1.10%. Средният лихвен процент по овърнайт депозитите в левове остава на ниво от 0.01%, а по тези в евро се повишава с 0.01 пр. п. до 0.02%.

Средните лихвени проценти по депозитите, договорени за ползване след предизвестие в левове и в евро се запазват на нивата от предходния месец съответно 0.10% и 0.15%", пише в съобщението на БНБ.

За една година лихвата по левовите депозити на граждани се е удвоила - от 0.47% до 0.97%, но тъй като това нарастване тръгва от много ниски нива, дори и такова увеличение, не влияе на цената на кредитите за населението. Съществуват мнения, че лихвите по депозитите на гражданите ще започнат да бутат нагоре лихвите по кредитите едва когато надхвърлят границата от 1.25 процента годишно.

БНБ въведе допълнителни изисквания за контрол на жилищните кредити

БНБ въведе допълнителни изисквания за контрол на жилищните кредити

Централната банка не смята, че има прегряване в жилищните заеми. Засега