Над три четвърти от българите (78%) знаят поне един чужд език, като това най-често е английският. Над половината от тях знаят чужд език в резултат на основното и средното си образование. Въпреки предимството на втори език, рядко сме поставени в ситуация, в която е наложително да го ползваме. Това показва резултата от проучване на Нилсен Адмосфер България и Български национален панел на базата на извадка от 500 души сред активни в интернет българи на възраст минимум 15 години.

Почти 8 от 10 представители на онлайн населението в страната знаят чужд език поне на основно ниво. 50% от хората знаят Еди език или два езика (33%). Значително по-малък е делът на тези, които знаят повече от два езика (17% от хората). Сред останалите, които не владеят друг език, мнозинството от запитаните в изследването имат интерес да учат чужд език в бъдеще.

Снимка 539284

Източник: Нилсен Адмосфер България

Не е изненадващо, че английският е най-популярен (67%), на второ място - руски (43%) и на трето - немски (16%). Английският език намалява популярността си с покачване на възрастта, докато руският - обратното, а именно: 81% от 15 до 34-годишните знаят английски в сравнение с 43% от хората над 54-годишна възраст и само 16% от 15 до 34-годишните знаят руски в сравнение с 85% от хората над 54 години. Естествено, има логично обяснение за това. Сред останалите езици, посочени от анкетираните, но със значително по-малки дялове, са турски, френски, италиански, испански и гръцки.

От тези, които знаят английски език 43% го владеят на основно ниво (А1-А2), на самостоятелно (В1-В2) - 32%, на свободно (С1-С2) - 17% и на отлично - 8%.

От тези, които знаят руски език 32% го владеят на основно ниво (А1-А2), на самостоятелно (В1-В2) - 28%, на свободно (С1-С2) - 25% и на отлично - 15%.

Сред най-честo изброяваните причини за владеенето на даден език са: обучението в училище/гимназията (55%), възможността да се комуникира при пътуване извън страната (32%), за конкретна работа сега или в миналото (25%), конкурентоспособност на пазара на труда (22%), за удоволствието да се научи нещо ново (20%), интересът към други езици и/или култури (20%) и пребиваване в друга страна в миналото (18%).

На 30% от хората им се налага да ползват чужд език ежедневно или често, докато 32% го прилагат от време на време. 34% от запитаните радко са поставени в ситуация, в която се налага да ползват друг език и за 4% това никога не се случва.