Близо половината от бетоновите възли в страната работят без необходимите по закон разрешителни.

Това показаха проверки, извършени от четирите басейнови дирекции за управление на водите на Министерство на околната среда и водите (МОСВ) в цялата страна, съобщиха от министерството.

От 455 обекта само 255 имат издадени разрешителни по реда на Закона за водите.

Целта на проверките беше да се установи дали собствениците на бетонови възли имат издадено разрешително за водовземане или за ползване на воден обект с цел заустване на отпадъчните води и дали са монтирани измервателни устройства, които да позволяват контрол за спазване на условията в издадените разрешителни.

На фирмите, които черпят вода или заустват отпадъчни води в нарушение на Закона за водите са съставени 192 акта за установяване на нарушения.

Въз основа на тях са издадени 89 наказателни постановления за налагане на санкции на обща стойност 83 650 лв.