Държавният и държавногарантиран дълг се покачва до 5.64 млрд. евро към юни, от които 1.55 млрд. евро вътрешен и 4.09 млрд. евро външен дълг, съобщиха от пресцентъра на МФ.

В номинално изражение дълга нараства приблизително с 4.3 млн. евро, в сравнение с предходния месец, като нарастването на дълга се дължи основно на увеличение на вътрешния дълг.

Делът на държавния дълг в общия размер на БВП се покачва до 21.6%. В състава на този индикатор делът на външния дълг е 15.6%, а на вътрешния -6.0% от БВП.

В структурата на дълга в края на периода, вътрешните задължения заемат дял от 27.6 %, а външните - 72.4%.

През юни министерството на финансите проведе два аукциона за продажба на държавни ценни книжа на местния пазар. На аукционите бяха одобрени поръчки на обща номинална стойност от 35.0 млн. лв., в т.ч.: 3-месечни ДЦК за 15.0 млн. лв. и 3-годишни ДЦК за 20.0 млн. лв.

От началото на годината, общият размер на извършените плащанията по главници и лихви възлиза на 1 860.3 млн. лв., от които: 1 523.5 млн. лева. по външния и 336.8 млн. лв. по вътрешния дълг.

По отношение на валутната композиция на плащанията, най-съществен е делът на тези в евро - 65.9%, следван от тези в лева - 18.1% и в щатски долари - 14.4%.