Етропал АД е реализирало загуба за 2013г., в размер на 186 хил. лв. Това е третата годишна загуба за последните четири години, показват данните от финансовите отчети.

Общите приходи в края на 2013г. са 8 282 хил. лв., което е с 4.99 % повече спрямо предходния период. Общите разходи отчитат ръст от 0.77 % спрямо предходния период до 8 459 хил.лв.

Нетните приходи от продажби за изминалата година са са в размер на 8 162 хил.лв. и представляват 98.55% от общите приходи. Спрямо 2012 година те се увеличават с 5.13 %.

Към 31 декември 2013г. дружеството показва загуба на акция в размер на 0.04лв.
Данните са от одитираният Баланс/Отчет на дружеството за 2013г.

Собственият капитал на дружеството в края на периода е 5 271 хил. лв. , като спрямо 2012г. е намалял с 1.97 %.

Обобщена информация за търговията с акции на дружеството на БФБ – София през 2013г.:
Общ брой изтъргувани акции: ( 312 011 бр. акции )
Общ брой сделки: ( 90 бр. )
Минимална цена: ( 2.901 лв. )
Максимална цена: ( 4.490 лв. )
Среднопретеглена цена: ( 3.304 лв. за акция. )

*Обобщената информация не обхваща сделки с акции на дружеството сключени на нерегулиран пазар.