Дружеството Еврохолд България АД е реализирало печалба за 2014г., в размер на 1665 хил. лв.

Общите приходи в края на 2014г. са 7 845 хил. лв., което е с 61.72 % повече спрямо предходния период. Общите разходи отчитат ръст от 10.00 % спрямо предходния период до 6 180 хил.лв.

Нетните приходи от продажби за изминалата година са са в размер на 6 хил.лв. и представляват 0.08% от общите приходи. Спрямо 2013 година те намаляват с 92.86 %.

Към 31 декември 2014г. дружеството показва печалба на акция в размер на 0.01лв.
Данните са от одитираният Баланс/Отчет на дружеството за 2014г.

Собственият капитал на дружеството в края на периода е 274 151 хил. лв. , като спрямо 2013г. се е увеличил с 0.61 %.

Обобщена информация за търговията с акции на дружеството на БФБ – София през 2014г.:
Общ брой изтъргувани акции: ( 23 756 422 бр. акции )
Общ брой сделки: ( 2835 бр. )
Минимална цена: ( 0.770 лв. )
Максимална цена: ( 1.192 лв. )
Среднопретеглена цена: ( 1.007 лв. за акция. )

*Обобщената информация не обхваща сделки с акции на дружеството сключени на нерегулиран пазар.