На заседанието си днес, 03 .10.2007 г., Комисията за финансов надзор взе решение да потвърди проспектите за публично предлагане на акции на три дружества.

Потвърден е проспект за публично предлагане на издадена от „Спарки Елтос" АД емисия акции в размер на 2 800 000 лева, разпределени в същия брой обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. всяка и минимална емисионна стойност от 16 лв. всяка. Емисията ще бъде издадена в резултат на увеличаване капитала на дружеството.

КФН потвърди и проспект за публично предлагане на издадена от „Централна кооперативна банка" АД емисия акции в размер на 10 394 397 лева, разпределени в същия брой обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. всяка.  Емисията ще бъде издадена в резултат на увеличаване капитала на дружеството.

Потвърден е проспект за публично предлагане на издадена от „Индустриален холдинг България" АД емисия акции в размер на 17 502 693 лева, разпределени в същия брой обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. всяка и емисионна стойност от 2.40  лв. всяка.  Емисията ще бъде издадена в резултат на увеличаване капитала на дружеството.

Освен това, потвърден е проспект за публично предлагане на издадена от „Метизи"АД емисия облигации в размер на 2 000 000 лв., разпределени в 2000 броя обикновени, неконвертируеми, обезпечени облигации с номинална и емисионна стойност от 1000 лв. всяка, с фиксирана годишна лихва от 7.325%, шестмесечен период на плащане, със срок на облигационния заем - 36 месеца, дата на емитиране - 21.02.2007 г. и падеж - 21.02.2010 г.