На 27.08.2015 г. настъпва лихвено плащане по емисия облигации, издадени от Топлофикация-Русе ЕАД-Русе, (T0F1). Емисията е с ISIN код BG2100002141. Купонът е 6 %.

Право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД към 24.08.2015 год.

Последната дата за сключване на сделки с облигации от тази емисия на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане е 20.08.2015 год.