До 4 май в НАП в цялата страна са получени 1 002 379 декларации за облагане на доходите и 163 000 декларации за облагане с корпоративни данъци.

От 1 януари до 31 март са издадени 107 000 удостоверения за наличие или липса на задължения, както и още близо 200 000 удостоверения.

За корпоративните данъци тази година са подадени 10 300 декларации по Интернет (при 857 през миналата година), а за облагане на доходите на физическите лица - над 4200 с електронен подпис (при 258 през 2006 г.).

До края на миналата седмица 1800 души са платили данъците си по Интернет с дебитни карти. Сумата наредена от тях е близо 387 000 лв.

От приетите 1 002 379 декларации за облагане на доходите от 2006 г. близо 300 000 са декларациите, в които се иска ползване на семейното подоходно облагане. До момента са обработени около 60 % от постъпилите искания за възстановяване на данък. Близо 400 000 от декларациите за доходите са подадени в последния възможен ден - 16 април.

Семейното подоходно облагане за 2007 г. вече може да се ползва чрез работодателя, а не с подаване на декларация пред НАП. Тази възможност се отнася до родителите, които работят на трудов договор. Това, което трябва да направят те е, да подадат декларация по образец пред работодателя си, който до края на 2007 г. ще преизчисли дължимия данък.

Близо 30 000 са декларациите за доходите, в които са декларирани дарения за минали години. Проверките, извършени от НАП показват, че част от даренията са направени в полза на починали лица. В някои случаи са констатирани явни несъответствия на подписите на надарените лица. Затова декларациите, в която са посочени дарения за минали години се проверяват, а в определени случаи ще се възлагат и данъчни ревизии.

Приходи в бюджета: Към 30 април приходите, които служителите на НАП са събрали в бюджета са в размер на3,6 млрд. лв. В тази сума са включени постъпленията по републиканския бюджет в размер на 2,3 млрд. лв., както и постъпленията от осигурителни вноски в размер на 1,3 млрд. лв. Спрямо първите четири месеца на 2006 г. НАП е събрала 301,9 млн. лв. /51,5%/повече приходи от корпоративните данъци.

Постъпленията от данъка върху доходите също са се увеличили значително - за същия период на тази година имаме 100,4 млн.лв. /24,8%/ повече. По отношение на осигурителните вноски се отчита ръст от 16,2% за първите 4 месеца на годината спрямо същия период на 2006 г. или 181,6 млн. повече спрямо миналата година. Със 100, 1 млн. са нараснали приходите от социално-осигурителни вноски, 34,3 млн. повече са здравните вноски спрямо първите 4 месеца на миналата година.

От началото на май НАП започва ежемесечни ревизии на вносители на бързо оборотни стоки, черна и бяла техника. Всеки месец в териториалните дирекции на НАП ще се извършва инвентаризация на складовете на тези фирми и резултатите ще се съпоставят със счетоводната им документация и с подадените пред НАП справки декларации и дневници по ДДС.

Всяка фирма, за която бъде установено разминаване, ще бъде ревизирана. Тези ревизии са част от мерките, които агенцията е заложила в програмата си контрол върху постъпленията от данъци и осигурителни вноски след присъединяването на България към ЕС.