Бисер Петков, заместник - председател на КФН, ръководещ управление "Осигурителен надзор" , определи минималната доходност в размер на 5.16% на годишна база от управлението на активите на универсалните пенсионни фондове за предходния 24-месечен период от 30.09.2004 г. до 29.09.2006 г., съобщиха от пресцентъра на КФН.

За същия период е определена минималната доходност в размер на 5.40% на годишна база от управлението на активите на професионалните пенсионни фондове.

Фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване, управлявани от ПОАД „ЦКБ - Сила" АД, са постигнали доходност по-висока от обявената горна граница на доходността за съответния фонд за посочения 24-месечен период. Средствата от доходността над горната граница следва да се заделят за резерв от съответния фонд в нормативноустановения срок.

За гарантиране на минималната доходност се създават резерви в пенсионния фонд и в пенсионноосигурителното дружество.

Когато постигнатата доходност от универсален или професионален пенсионен фонд е с над 40 на сто по-висока от средната постигната доходност за съответния вид пенсионен фонд или превишава с 3 процентни пункта средната - което от двете числа е по-голямо, средствата от доходността над този процент се заделят за резерв от съответния фонд.

Стойността на резерва не може да надвишава 1 на сто от активите на фонда. Ако постигнатата доходност на универсалния и професионалния пенсионен фонд е под гарантирания минимум, разликата се покрива от резерва във фонда.

Когато средствата от резерва във фонда не са достатъчни, пенсионноосигурителното дружество покрива недостига със средствата от резерва, формиран със собствени средства на пенсионноосигурителното дружество.