Оперативната програма „Околна среда 2007-2013 г." мина през първата процедура на одобрение от Европейската комисия /ЕК/. Писмото за това беше получено седмица, след като тя беше изпратена в Брюксел,съобщават от МОСВ.

Първоначалната оценка на ЕК е, че програмата съдържа всички необходими компоненти.
През следващите два месеца генералните дирекции на ЕК ще направят преценка за приноса на оперативната програма по отношение на хармонизацията на политиката на България с тази на съюза.

Това е първата оперативна програма, която е счетена за приемлива от страна на ЕК и ще бъде представена за детайлно обсъждане в дирекциите.

Оперативната програма "Околна среда 2007-2013 г." бе изпратена в ЕК на 5 март 2007 г. Очаква се да бъде официално одобрена най-късно през юли. Тогава ще бъдат одобрени и критериите за избор на проекти и ще стартират първите процедури по набиране на проектни предложения.

Изпълнението на програмата ще се подпомага от кохезионния фонд и европейския фонд за регионално развитие. Общият размер на средствата, определени за програмата, е приблизително 1.8 милиарда евро.

От тях 1.466 млрд. евро са средства от кохезионния фонд и европейския фонд за регионално развитие, а 334 млн. евро са национално съфинансиране. Бенефициенти по оперативната програма могат да бъдат общинските администрации, ВиК дружества, регионалните дирекции на МОСВ и МЗГ, както и НПО.

В рамките на оперативната програма са определени 4 приоритета за финансиране -подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 еквивалент жители, подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци, опазване и възстановяване на биологичното разнообразие и осигуряване на техническа помощ за управлението и изпълнението на оперативната програма.

Около 70 на сто от общия бюджет на програмата са заделени за подобряване на водната инфраструктура в страната, около 21 на сто са предназначени за управление на отпадъците и около 6 процента са за опазване на биологичното разнообразие. Оставащите около 3 процента са предвидени за техническа помощ за управлението на оперативната програма.

В момента в процес на подготовка са 37 проекта на обща стойност около 778 млн. евро. От тях 21 са в сектор „води" и 16 в сектор „отпадъци". Проектите се подготвят основно със средства от програма ИСПА.

С разработването им МОСВ цели да осигури максимална проектна готовност, за да може през втората половина на годината да има стартирали и одобрени проекти в рамките на ОП "Околна среда 2007-2013 г."