Дружеството Шумен - Табак АД - в ликвидация е реализирало загуба към второто тримесечие на годината, в размер на 198 хил. лв. Към март, загубата бе 95 хил. лв.

Общите приходи на дружеството са 78 хил. лв., което е с 51.25 % по-малко спрямо предходния период. Общите разходи отчитат спад от 11.54 % спрямо предходния период до 276 хил.лв.

Нетните приходи от продажби към второто тримесечие на 2015г. са в размер на 78 хил.лв. и представляват 100.00% от общите приходи. Спрямо второто тримесечие на 2014 година те намаляват с 51.25 %.

Данните са от Баланс/Отчет на дружеството за II-ро трим. на 2015г.

Към 30 юни 2015г. дружеството показва загуба на акция (на осреднена годишна база) в размер на 1.26лв.

Собственият капитал на дружеството към полугодието на 2015г. е 634 хил. лв. , като спрямо същия период на 2014г. е намалял с 46.95 %.