187 одита ще започнат през 2007 г. и още 76 одита, започнати през 2006, ще приключат.

Това предвижда програмата за одитната дейност на Сметната палата през 2007 г., която бе внесена в Народното събрание съгласно Закона за Сметната палата.

В нея са предвидени и определените със закон одити и заверки на годишни финансови отчети на над 300 бюджетни организации, в това число общини.

В програмата за 2007 г. за първи път са включени одити на предоставената субсидия по Закона за държавния бюджет на Република България за 2006 г. на редица държавни компании и комисии.

Ще бъде одитирана също дейността по енергийно регулиране на Държавната комисия по енергийно и водно регулиране, на финансовото управление на бюджета и имуществото на Националната агенция по приходите, на дейността на Комисията за защита на потребителите, на финансовото управление на бюджета на Омбудсмана на Република България.

Програмата за одитната дейност на Сметната палата за 2007 г. е разработена на основата на приети от нея приоритети и критерии и въз основа на тях са определени обектите и одитните задачи в нея.

Сред приоритетите в одитната дейност на Сметната палата за 2007 г. са засилването на ролята на одита на изпълнението, което означава - оценка на ефективността, икономичността и ефикасността на дейността на одитираните обекти и най-вече оценка на ефективността на управлението на програми и проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и от други международни организации.

Ще се следи строго напредъка в критичните зони, посочени в мониторинговия доклад на Европейската комисия от м. септември 2006 г., както и ще нарастне превантивната роля на Сметната палата в борбата с измамите и корупцията.