Просрочените суми от "Кремиковци" АД към НЕК ЕАД  са в размер на 2,17 млн. лв. плюс  лихви, които все още не са заплатени.

С  писмо от 14.02.2007г. НЕК ЕАД уведоми ръководството на комбината, че при некомпенсиране на плащанията по споразуменията и договора за продажба на електрическа енергия, ще предприеме поетапно ограничаване на снабдяването с електрическа енергия, съгласно посочения в писмото график.

До днес  "Кремиковци" АД не е изпълнило финансовите си задължения. Независимо от заявленията на комбината за възходящо развитие, той продължава да бъде некоректен платец към НЕК ЕАД, твърдят от компанията.

Предвид гореизложеното, НЕК ЕАД започва поетапното ограничаване с изключване на ВЛ 110 kV "Богров Изток" в п/ст "Казичене" в 15.00 часа на 19.02.2007г.

В специален факс компанията предупреди металургичния комбинат за предприетите мерки и обърна внимание на ръководството да вземете съответните мерки за предотвратяване на производствени щети и аварии. За последиците от евентуални производствени и екологични щети и аварии отговорност носи единствено "Кремиковци" АД.