Консултантската компания "Ърнст енд Янг" назова десет основни риска, заплашващи световния бизнес и съответно десетте добри възможности за неговото развитие.

Изследването е показало, че рискът от несъответствия със законодателните и нормативните очаквания, като цяло остава най-главният за международните компании, независимо на кой пазар функционират. Фирмите, работещи в страните с най-високи темпове на икономически растеж - Индия, Китай, Русия, както и в държавите от Близкия и Изток и Северна Африка, прогнозират значително спадане на тази заплаха до 2013 година.

Продължават да нарастват опасенията на компаниите, свързани с конкуренцията за висококвалифицираните кадри. Този риск, според изследването на "Ърнст енд Янг" ще расте в следващите години.

Отбелязва се, че резултатите от анкетите ясно свидетелстват за това, че повечето компании днес съсредоточават основното си внимание върху своите пазарни стратегии и създаване на бизнес структура, позволяваща им подобряване на конкурентните позиции и растеж.

Десет основни риска, заплашващи световния бизнес:
1. Несъответствията със законодателните и нормативни изисквания
2. Намаляване на разходите
3. Кадровата политика
4. Запазване на цените
5. Новите технологии
6. Пазарните рискове
7. Засилване на държавната намеса
8. Бавното възстановяване и втора вълна на кризата
9. Рисковете, свързани със социалната приемливост на бизнеса и корпоративната социална отговорност
10. Достъпът до кредити

Десет възможности пред световния бизнес:
1. Повишаване на ефективността при реализацията на стратегията вътре в организацията
2. Инвестиране в обучение, целящо увеличаване на продуктивността
3. Инвестиране в ИТ
4. Иновации в продукти, услуги и в подобряването на самата дейност
5. Растежът на търсенето на развиващите се пазари
6. Инвестиране в"чисти" технологии
7. Издигане равнището на взаимоотношенията с инвеститорите
8. Новите канали на предлагането
9. Сливанията и придобиванията
10. Държавно-частното партньорство