В Народното събрание разискват проекта на държавния бюджет за 2009 година.

По предложение на председателя на НС Георги Пирински депутатите гласуваха да бъде удължено днешното пленарно заседание до изчерпване на разискванията и приемане на законопроекта на първо четене.

Министърът на финансите Пламен Орешарски обърна внимание на факта, че в бюджета са включени мерки за стимулиране на икономиката, за поддържане на инвестиционна активност, както и редица буфери за смекчаване на последиците от финансовата криза в света.

Орешарски подчерта, че въпреки неблагоприятната финансова среда, в проектобюджета са включени политики за противодействие на кризата.

В пакета "Икономическа активност" се предвижда реализиране на допълнителна инвестиционна програма в размер на 1 млрд. лв. със средства от предвидения резерв за публични инвестиции в размер до 400 млн. лв. и намаляването на положителното бюджетно салдо с до 1 на сто от БВП.

Основните инструменти, заложени в проектобюджета, за ограничаване на отражението на световната финансова криза върху икономиката на страната са поддържане на консолидираните разходи /без вноската в общия бюджет на ЕС/ до 40 на сто от БВП, както и на положително салдо по консолидираната фискална програма не по-малко от 3 на сто от БВП.

Прогнозираният икономически растеж е 4,7 процента. Очакваните преки чуждестранни инвестиции са 5,3 млрд. евро. Предвидената инфлация в края на годината е 5,4 процента, а средната за периода - 6,7 на сто.

Очакваните приходи през 2009 г. са 32 556,3 млн. лв. - с 19,7 на сто повече от приходите през 2008-ма.
Разходите по консолидираната фискална програма са 29 430,2 млн. лв. Те нарастват с 19,1 на сто спрямо 2008 г.

Бюджет 2009 предвижда по-висок размер и на разходите за образование и здравеопазване.
По консолидираната фискална програма за образование те са 2981,4 млн. лв. - с 14,3 процента повече спрямо тази година.
Очакваните резултати в сферата на средното образование са свързани с утвърждаването на системата на делегираните бюджети.

Разходите за здравеопазване са 3077,2 млн. лв. и бележат ръст 18,1 на сто спрямо 2008 г.

За осигуряване на по-добри условия на общините за подготовка на европроекти се предвижда увеличаване на капитала на фонд „Флаг" с до 50 млн. лв.

За научна дейност се предвижда създаването на специален фонд "Научни изследвания" и увеличаване на средствата в него с до 50 на сто в сравнение в миналата година.

Предвиждат се и мерки за стимулиране на търсенето на работа и разкриването на нови работни места.

Данъчно-осигурителната политика в Бюджет 2009 е ориентирана към стимулиране на икономическата активност и изсветляване на икономиката.
Промените в осигурителното законодателство са насочени към излизане на заетите лица и на техните доходи извън сивата икономика, както и към увеличаване на реалния разполагаем доход на домакинствата.

По-ниската социално- осигурителна тежест води до понижаване на разходите на работодателите и съответно - до повишаване на инвестиционната активност и на търсенето на работна сила.

През 2009 г. не се предвижда промяна на политиката в областта на прякото данъчно облагане.
Очаква се ниската данъчна тежест върху доходите на физическите лица и върху печалбите на фирмите да продължи да влияе благоприятно върху развитието на икономиката.

Основните промени в осигурителната политика са свързани с увеличаване на размера на здравноосигурителната вноска от 6 на 8 процента и с новия размер и с новото разпределение на осигурителната тежест за фонд "Пенсии".
От 1 януари 2009 г. държавата ще се включи като трета страна в разпределението на осигурителната тежест за фонд "Пенсии" по схемата 8:10:12, при която работникът участва с 8 процента, работодателят с 10 процента, а държавата с 12 процента.

Размерът на максималния месечен осигурителен доход се запазва. Както и през 2008-ма той ще бъде 2000 лв.
Минималният ще бъде увеличен от 240 лв. на 260 лв. Минималната работна заплата ще се увеличи от 220 лв. на 240 лв.

Бюджетните заплати ще бъдат повишени с 10 на сто от 1 юли.

През 2009 г. пенсиите ще бъдат увеличени на две стъпки - от 1 април и от 1 юли. Общо за годината те ще нараснат с около 20 процента.

Повишението на пенсиите от 1 април ще бъде на база на извършеното осъвременяване от 1 юли 2008 г. с 10,35 на сто и на преизчислението от 1 октомври т. г. на всички пенсии за трудова дейност.

През 2009 г. детските надбавки ще бъдат 35 лв. в момента те са 25 лв. Повишава се и изискваният максимален средномесечен доход на член от семейството - от 300 лв. на 350 лв.