Дружеството Явор АД е реализирало загуба за първите три месеца на годината, в размер на 78 хил. лв. Загубата е от ниските нива.

Общите приходи на дружеството са 206 хил. лв., което е с 106.00 % повече спрямо предходния период. Общите разходи отчитат спад от 1.39 % спрямо предходния период до 284 хил.лв.

Нетните приходи от продажби за първото тримесечие на 2014г. са в размер на 206 хил.лв. и представляват 100.00 % от общите приходи. Спрямо първото тримесечие на 2013 година те се увеличават с 106.00 %.

Към 31 март 2014г. дружеството показва загуба на акция (на осреднена годишна база) в размер на 0.05лв. Данните са от Баланс/Отчет на дружеството за I-во трим. на 2013г.

Собственият капитал на дружеството в края на първото тримесечие на 2014г. е 7 374 хил. лв. , като спрямо същия период на 2013г. е намалял с 8.64 %.