Дружеството Видахим АД е реализирало загуба към второто тримесечие на годината, в размер на 2633 хил. лв.

Общите приходи на дружеството са 8 024 хил. лв., което е с 81.85 % по-малко спрямо предходния период. Общите разходи отчитат спад от 75.93 % спрямо предходния период до 10 657 хил.лв.

Нетните приходи от продажби към второто тримесечие на 2015г. са в размер на 8 024 хил.лв. и представляват 100.00% от общите приходи. Спрямо второто тримесечие на 2014 година те намаляват с 81.85 %.

Данните са от Баланс/Отчет на дружеството за II-ро трим. на 2015г.

Към 30 юни 2015г. дружеството показва загуба на акция (на осреднена годишна база) в размер на 0.91лв.

Собственият капитал на дружеството към полугодието на 2015г. е -1 505 хил. лв. , като спрямо същия период на 2014г. се е увеличил с 298.15 %.

Обобщена информация за търговията с акции на дружеството на БФБ – София през вторите три месеца на 2014г.:
Общ брой изтъргувани акции: ( 450 бр. акции )
Общ брой сделки: ( 3 бр. )
Минимална цена: ( 0.150 лв. )
Максимална цена: ( 0.250 лв. )
Среднопретеглена цена: ( 0.239 лв. за акция. )

*Обобщената информация не обхваща сделки с акции на дружеството сключени на нерегулиран пазар.