Дружеството Ютекс Холдинг АД е реализирало загуба към второто тримесечие на годината, в размер на 82 хил. лв.

Общите приходи на дружеството са 68 хил. лв., което е с 6.85 % по-малко спрямо предходния период. Общите разходи отчитат ръст от 2.04 % спрямо предходния период до 150 хил.лв.

Нетните приходи от продажби към второто тримесечие на 2015г. са в размер на 66 хил.лв. и представляват 97.06% от общите приходи. Спрямо второто тримесечие на 2014 година те се увеличават с 0.00 %.

Данните са от Баланс/Отчет на дружеството за II-ро трим. на 2015г.

Към 30 юни 2015г. дружеството показва загуба на акция (на осреднена годишна база) в размер на 0.41лв.

Собственият капитал на дружеството към полугодието на 2015г. е 2105 хил. лв. , като спрямо същия период на 2014г. е намалял с 10.35 %.

Обобщена информация за търговията с акции на дружеството на БФБ – София през вторите три месеца на 2014г.:
Общ брой изтъргувани акции: ( 440 бр. акции )
Общ брой сделки: ( 9 бр. )
Минимална цена: ( 2.407 лв. )
Максимална цена: ( 3.440 лв. )
Среднопретеглена цена: ( 2.643 лв. за акция. )

*Обобщената информация не обхваща сделки с акции на дружеството сключени на нерегулиран пазар.