Дружеството Зенит Агрохолдинг АД е реализирало загуба към второто тримесечие на годината, в размер на 11 хил. лв.

Общите приходи на дружеството са 17 хил. лв., което е с 86.07 % по-малко спрямо предходния период. Те са формирани основно от финансови приходи. Общите разходи отчитат спад от 67.82 % спрямо предходния период до 28 хил.лв.

Данните са от Баланс/Отчет на дружеството за II-ро трим. на 2015г.

Към 30 юни 2015г. дружеството показва загуба на акция (на осреднена годишна база) в размер на 0.11лв.

Собственият капитал на дружеството към полугодието на 2015г. е 345 хил. лв. , като спрямо същия период на 2014г. е намалял с 25.32 %.