Оценката за бизнес климата в страната през август 2016 г. остава приблизително на равнището си от юли. Подобрение на стопанската конюнктура е регистрирано в промишлеността и сектора на услугите, докато понижение на показателя се отчита в строителството и търговията на дребно, показват поредните Бизнес анкети на Националния статистически институт. 

Основните пречки за развитието на бизнеса продължават да бъдат свързани с несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене от страната. Това посочват например, съответно от 47.3 и 25.5% от предприятията в индустрията. 

По отношение на продажните цени мениджърите предвиждат запазване на тяхното равнище през следващите три месеца. 

Промишленост.  Бизнес климатът в отрасъла отчита повишаване с 0.7 пункта в сравнение с предходния месец в резултат на по-благоприятните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. По тяхно мнение настоящата производствена активност се запазва, но прогнозите им за следващите три месеца са по-резервирани. 

Строителство. През август показателят се понижава с 3 пункта, което се дължи на влошените оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Същевременно мненията им относно строителната активност през последните три месеца, както и очакванията им за следващите три месеца, са по-неблагоприятни.

Търговия на дребно. Оценката за конюнктурата в сектора се влошава с 1.9 пункта спрямо юли в резултат на изместване на оценките на търговците на дребно за настоящото бизнес състояние на предприятията от „добро” към „задоволително” (нормално за сезона). Същевременно обаче оценките им относно обема на продажбите през последните три месеца се подобряват, като се регистрира и лек оптимизъм в очакванията им за следващите три месеца.

Услуги. През август съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите” нараства с 1.3 пункта, което се дължи на подобрените очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Мненията им по отношение на настоящото търсене на услуги, както и очакванията им за следващите три месеца, обаче са по-резервирани.