В началото на 2020 г. предстои едно наистина интересно листване на компания от ИТ сектора на родната фондова борса. Целите на компанията са свързани и с предлагане на иновативни решения и услуги с относително по-висока добавена стойност. За повече подробности Infostock.bg потърси Иван Житиянов, изпълнителен директор на "Телелинк бизнес сървисис груп" АД.

Разкажете ни малко повече за основния бизнес на компанията. Какви са Вашите конкурентни предимства и къде е мястото Ви на технологичната карта на България?

Група Телелинк Бизнес Сървисис обединява компании с офиси в България и Западните Балкани и клиенти в над 30 страни. Предоставяме системно интегрирани решения и услуги, базирани на технологии от водещи световни производители и собствени разработки в областта на информационните и комуникационните технологии (ИКТ). На общата технологична карта на ИТ сектора, това ни поставя в категорията на така наречените "системни интегратори". Като такива се различаваме от производителите и дистрибуторите на ИКТ оборудване и софтуер по добавената чрез услугите стойност на предлаганите решения. Различни сме и от типичните разработчици на софтуер, тъй като предлагаме значително по-комплексни решения.

Групата е фокусирана в седем основни технологични области, включващи решения за: телекомуникационни оператори; корпоративни комуникации; частни и облачно базирани информационни центрове; така наричаната от нас lean infrastructure; разработка на приложения; решения за офис производителност; и информационна сигурност. Радваме се на подкрепата на водещи технологични партньори като Cisco Systems, DellEMC, VMware, IBM и Microsoft, както и на широка гама други водещи доставчици на технологии. Предоставяме и пълен цикъл от свързани услуги, от анализ на потребностите на клиента и проектирането на системи до тяхната поддръжка, както и поемането на цялостни ИТ процеси и функции на клиенти чрез предоставяните от нас управлявани услуги.

По отношение на обслужваните сектори се отличаваме със силно позициониране в телекомуникационния, банковия и здравния сектор и сектора на комуналните услуги, както и в публичния сектор. При все това предлаганите решения не са ограничени до тях и работим за широка гама от клиенти и в най-разнообразни други сфери. Към тях се числят и чуждестранни местни и мултинационални компании, които обслужваме дистанционно на проектна и редовна база в разнообразни точки на присъствие по света.

Дългогодишното успешно присъствие на Групата чрез "Телелинк бизнес сървисис" ЕАД в България ни нарежда сред водещите системни интегратори с изразени конкурентни предимства в предоставянето на услуги и реализацията на комплексни и иновативни проекти чрез един от най-големите и добре организирани екипи от сертифицирани специалисти в Източноевропейския регион.

Какви финансови резултати очаквате за настоящата 2019-та година и какви са финансовите ви цели за следващите няколко години?

В съответствие със задълженията ни на публично дружество резултатите ни за 2019 г. ще бъдат оповестени не по-късно от предвидените в закона срокове през м. януари и февруари 2020 г.

Предвид идентифицираните пазарни възможности, конкурентните предимства и формулираната стратегия за разрастване на Групата както на съществуващи, така и на нови пазари, очакванията за бъдещето са определено положителни. В това число, целите ни са свързани с нарастването както на обема, така и на "качеството" и рентабилността на приходите в резултат от приоритетния фокус върху иновативни решения и услуги с относително по-висока добавена стойност.

Планирате ли по-значителни инвестиции, поглъщания, или експанзия на нови пазари?

Към момента инвестициите на Групата в дълготрайни материални активи остават свързани предимно със закупуването на оборудване, предоставяно на клиенти за ползване по дългосрочни договори за управлявани услуги. Доколкото експанзията по това направление е една от основните цели на стратегията ни, очакванията ни са тези инвестиции да продължат да нарастват значително в средносрочен план. Както досега, очакваме и в бъдеще те да бъдат финансирани с договори за финансов лизинг.

На този етап нямаме формулирани конкретни проекти за придобивания на дружества или дейности. При все това, те са потенциална част от стратегията на Групата и ние оставаме отворени към такива възможности, които биха спомогнали за реализирането на синергии и ускоряване на експанзията в нови категории клиенти и пазари. Една от целите на настоящия листинг на ТБС Груп е именно улесняването на бъдещия достъп до публично финансиране в случай на необходимост от допълнителни капиталови ресурси за осъществяването на такива бизнес комбинации.

Експанзията на нови пазари определено е едно от водещите направления на стратегията ни, което стартира още през 2019 г. с основаването на дружествата на Групата в Албания и Македония. Сред целите са и навлизането на други ключови Балкански пазари като Хърватия и Румъния. С изключение на евентуални придобивания с цел ускоряване навлизането в тези пазари, последното не е свързано със съществени капиталови инвестиции, а по-скоро с оперативни разходи.

Какво е да си технологична компания в България? Срещате ли трудности при намиране на кадри и как се справяте с конкуренцията на големи международни компании?

Да си технологична компания на неголеми и средно развити по размер ИТ пазари като България, както и на по-слабо развити като например Албания, е и предизвикателство, и възможност, а до известна степен и мисия.

На първо място, по-слабата степен на развитост създава големи възможности за въвеждането на иновативни технологии, налагащи се на развитите западни пазари, както и за адаптирането им към особеностите на местния пазар. Това са области, в които ТБС се е доказвало многократно в своята история, от внедряването на първите телекомуникационни мрежи от ново поколение през 2004-2007 г. до адаптирането на комплексни решения за кибер сигурност за българския публичен и частен сектор от 2017 г. досега.

От друга страна, броят и относителният дял на "дигитално зрелите" организации на тези пазари е все още ограничен, което ограничава броя клиенти с готовност за въвеждане на иновативни и комплексни решения и услуги от по-висок технологичен клас или изискващи по-висока степен на ИТ аутсорсинг в редица продуктови области. Относително по-малко са и достатъчно мащабните и разгърнати като структура организации, в които някои от най-прогресивните и мащабни решения биха били икономически целесъобразни. Всичко това налага гъвкав и диференциран подход към тези пазари чрез сегментирането на клиентите по организационен мащаб и ниво на технологична зрялост и адресирането им с подходящи категории решения и услуги. С това са свързани и някои основни аспекти на нашата стратегия като нарастващата ориентация към глобалния пазар на технологично зрелите мултинационални компании с управлявани услуги и прогресивни решения (облачни инфраструктури, платформи, информационна сигурност ...), както и адресирането на развиващите се и по-малко мащабните клиенти на Балканите с максимално опростени и ефективни решения (например Office 365, информационна сигурност като услуга ...) като отправна точка за тяхното бъдещо технологично развитие.

Именно в това се състои до голяма степен и мисията на Групата - да опростява в максимална степен начина на предоставяне на сложните технологични решения и да съпътства своите клиенти в тяхното технологично развитие.

Предвид високото търсене, процесът по набиране на ИТ кадри действително става все по-силно конкурентен, но ТБС остава сред най-атрактивните работодатели. Основните ни "оръжия" в привличането и управлението на човешките ресурси винаги са били проактивният подход в идентифицирането и "инвестициите" в развитието на млади таланти, гъвкавата ни организация и атрактивните възможности за развитие и пряко участие в дефинирането и изпълнението на иновативни и мащабни проекти на най-високо ниво. Това ни отличава от западните компании, които имат значително по-малко гъвкава структура и използват местните си центрове и кадрите в тях предимно като масов ресурс с поддържаща роля.

Защо се обръщате към борсата и как очаквате публичността да повлияе на Вашия бизнес?

На първо място, считаме, че бизнес моделът и организацията на Групата са достигнали необходимата степен на зрялост и атрактивност, така че да бъдат легитимирани публично чрез привличането на както на институционални, така и на индивидуални инвеститори. Това ще спомогне за разпознаваемостта на Групата както сред инвестиционната общност в България, където реализираме големи и обществено значими проекти, така и сред потенциалните ни клиенти във и извън страната. Вярваме, че публичният статут е допълнително потвърждение за качеството на управление на Групата, както и на нашата бизнес организация, практики и услуги.

Считаме и че високото ниво на корпоративно управление и прозрачност, които въвеждаме във връзка с публичния ни статут, също ще спомогнат за контролираното и максимално рентабилно разгръщане на нашата стратегия.

Както вече споменах, "листването" ни на Българска фондова борса е важно от гледна точка на бъдещото привличане на публично финансиране при необходимост от такова за целите на евентуални придобивания и подобни инвестиционни проекти.

Коя е основната причина да промените срока на листването на компанията от ноември 2019 г. на началото на следващата година и защо решихте да предложите за търговия точно "до 30% от от съществуващите акции" на Телелинк бизнес сървисис груп?

Първоначалният срок беше комуникиран на база на първия технически възможен момент за реализация предвид сроковете за изготвяне и потвърждаване на Проспекта. Считаме, че допълнителното време след този момент ще даде възможност за запознаване на по-широк кръг инвеститори с компанията и предлагането, така че те да могат да се включат равнопоставено в първата негова фаза, планирана за м. януари 2020 г.

Причината да бъдат предложени вече издадени акции е, че към момента Групата посреща успешно инвестиционните си потребности с микс от собствени средства, кредитни линии и финансов лизинг и няма непосредствена нужда от допълнителен капитал. Предлагат се до 30%, тъй като настоящите акционери продължават да вярват в потенциала на компанията и повишаването на нейната стойност във времето, поради което биха искали да продължат да участват в капитала й, заедно с новите инвеститори.

*Иван Житиянов започва кариерата си когато е на 15 години и работи като софтуерен Java програмист. След четири години опит като програмист за две компании, той решава да следва страст която има от много години - тази в сферата на мрежовото свързване. За да развие уменията си в мрежови системи, той започва работа в Орбител, една от най-бързо развиващите се телекомуникациионни компании в България в първите години след демократизацията. Иван започва да работи в Телелинк през 2006 година, като не спира да търси разнообразие от проекти, придобивайки опит в различни сфери от бизнеса. Въпреки че през последните 12 години е ръководил различни сегменти и екипи в Телелинк, той остава ангажиран в техническата част на почти всяка област от бизнеса. През юли 2019, "Телелинк Бизнес Сървисис" се превръща в група от дружества, състояща се от няколко компании, опериращи в седем държави, а Иван Житиянов става неин главен изпълнителен директор.