Производствените цени през февруари 2019 г. се покачва с 1.8% спрямо предходния месец. По-високи цени са регистрирани при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 3.1%, в преработващата промишленост - с 1.4%, и в добивната промишленост - с 0.3%, сочат данните на Националния статистически институт.

Общият индекс на цените на производител нараства с 3.9% в сравнение със същия месец на 2018 година. Увеличение на цените е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 8.7%, и в преработващата промишленост - с 2.7%, а в добивната промишленост е отчетено намаление с 3.4%.

Цените на производител на вътрешния пазар през февруари. се покачват с 1.5% спрямо предходния месец. Повишение се наблюдава в добивната промишленост - с 2.9%, при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 2.8%, и в преработващата промишленост - с 0.6%. В преработващата промишленост по-високи цени спрямо предходния месец са отчетени при производството на основни метали - с 3.1%, и при ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 1.1%. По-ниски цени са отчетени при производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 1.8%, и при производството на напитки - с 0.9%.

Производствените цени на вътрешния пазар през февруари нарастват с 4.1% в сравнение със същия месец на 2018 година. Увеличение е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - със 7%, и в преработващата промишленост - с 3%, а в добивната промишленост е отчетено намаление на цените с 4.2%. През февруари по-високи цени в преработващата промишленост спрямо февруари м.г. са отчетени при: производството на тютюневи изделия - с 10.1%, ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 4.6%, и производството на химични продукти - с 3.8%. Намаление на цените се наблюдава при производството на основни метали - с 2.4%.

Индексът на цените на производител, отчитащ и оборота на фирмите на международния пазар през февруари се покачва с 2.2% в сравнение с предходния месец и нараства с 3.5% в сравнение със същия месец на 2018 година.