По предварителни данни на Националния статистически институт през септември 2018 г. промишленото производство регистрира спад от 1.2% в сравнение с август. Промишлената продукция намалява с 0.8% спрямо аналогичния месец на 2017 година.

Намаление спрямо предходния месец е регистрирано в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1.9%, и в преработващата промишленост - с 1.4%, а увеличение е отчетено в добивната промишленост - с 3.2%.

По-значителен спад в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на метални изделия, без машини и оборудване - със 17.8%, ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 16.7%, производството на химични продукти - с 8.6%, производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 6.8%. Ръст е регистриран при: производството на лекарствени вещества и продукти - с 11.8%, производството на тютюневи изделия - с 8.6%, производството на превозни средства, без автомобили - със 7.4%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 6.5%.

На годишна база спад на продукцията в сектора е отчетен при добивната промишленост с 12.2%, и в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - 4.7%, а в преработващата промишленост промишленото производство се увеличава с 0.8%.

По-значително увеличение в преработващата промишленост спрямо предходната година се наблюдава при: производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти - с 32.6%, производството на лекарствени вещества и продукти - с 24.7%, производството на превозни средства, без автомобили - с 18.0%.

Намаление е отчетено при: производството на тютюневи изделия - с 24.2%, производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 13.3%, производството на основни метали - с 12.1%, производството на химични продукти - с 10.1%.

По предварителни данни на НСИ през септември продукцията в сектор "Строителство", изчислена въз основа на сезонно изгладени данни, е с 2% под равнището от предходния месец. Календарно изгладените данни показват намаление от 4% на строителната продукция през септември 2018 г. в сравнение със същия месец на 2017 година.

През септември произведената строителна продукция е под равнището от предходния месец, като намалението при гражданското/инженерното строителство е с 3.1%, а от сградното строителство - с 1.1%.

На годишна база понижението на строителната продукция през септември , се определя от отрицателния темп при сградното строителство, където спадът е с 5.1%, а при гражданското/инженерното строителство - с 2.5%.

По предварителни сезонно изгладени данни през септември 2018 г. оборотът в раздел "Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети" по съпоставими цени нараства с 0.3% спрямо предходния месец. Оборотът в сектора бележи увеличение от 4.6% в сравнение със същия месец на предходната година.

През септември се наблюдава ръст на оборота спрямо предходния месец при: търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 3.9%, търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 2.3%, търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки - с 1.2%, търговията на дребно с разнообразни стоки - с 0.7%, и търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита - с 0.6%. Намаление е отбелязано при търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали - с 2.7%, и търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника - с 1.2%.

В сравнение със септември на 2017 г. оборотът нараства по-значително при: търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки - с 12.5%, търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита - със 7.0%, търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия - с 6.8%, и търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 6.2%. Намаление е регистрирано при търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали - с 3.8%, и търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника - с 0.5%.