Предварителните данни на Националния статистически институт за февруари 2019 г показват солиден месечен и годишен ръст на продукцията в промишлеността и строителството, както и по-слаб оборот в търговията на дребно.

Промишленост

През февруари сезонно изгладеният индекс на промишленото производство, нараства с 1.5% в сравнение с януари 2019 година. Промишлената продукция отчита увеличение от 6.6% спрямо съответния месец на 2018 година.

Ръст спрямо предходния месец е регистриран в преработващата промишленост - с 1.9%, а намаление е отчетено в добивната промишленост - с 4.4%, и в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1.4%.

На годишна база увеличение на промишленото производство има в добивната промишленост - с 16.3%, и в преработващата промишленост - с 9.1%, а спад - в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 5.2%.

Строителство

По предварителни данни на НСИ през февруари индексът на продукцията в сектор "Строителство" е с 1.5% над равнището от предходния месец и нараства с 9.2% спрямо същия месец на 2018 година.

През февруари в сравнение с януари продукцията от сградното строителство се увеличава с 2.4%, а от гражданското/инженерното строителство - с 0.3%.

На годишна база увеличението на строителната продукция през февруари се определя от положителния темп при сградното строителство, където ръстът е с 13.3%, а при гражданското/инженерното строителство - с 3.5%.

Търговия на дребно

По предварителни сезонно изгладени данни на НСИ през февруари оборотът в раздел "Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети" по съпоставими цени намалява с 0.6% спрямо предходния месец и остава почти без изменение в сравнение със същия месец на предходната година.

През февруари се наблюдава по-значителен спад на оборота спрямо предходния месец при: търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита - с 5.6%, търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки - с 5.1%, и търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия - с 1.3%. Увеличение е отчетено при търговията на дребно с разнообразни стоки - с 0.9%.

В сравнение със същия месец на 2018 г. оборотът намалява при търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки - с 9.2%, и търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия - със 7.9%. По-съществен ръст е регистриран при: търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 16.2%, търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали - с 13.2%, търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита - с 11.8%, и търговията на дребно с разнообразни стоки - с 11.5%.