По предварителни данни на Националния статистически институт през ноември 2017 г. строителството, промишленото производство, и търговията отчитат положителна динамика, както на месечна, така и на годишна база

Продукцията в сектор "Строителство" през ноември 2017 г. изчислена въз основа на сезонно изгладени данни, е с 1.4% над равнището от предходния месец. В сравнение с ноември 2016-а строителната продукция се увеличава с 7.9%.

Сградното строителство нараства с 1.9%, a гражданското/инженерното строителство - с 0.6% спрямо предходния месец.

На годишна база ръстът на строителната продукция през ноември м.г. се определя от положителния темп при сградното строителство, където увеличението е с 12.2%, а при гражданското/инженерното строителство - с 2.8%.

Промишлената продукция, изчислена от сезонно изгладените данни, нараства с 0.3% в сравнение с октомври 2017 година, когато бе отчетен спад на месечна база. През ноември календарно изгладеният индекс на промишленото производство е регистрирал ръст от 1.7% спрямо съответния месец на 2016 г., което е известно забавяне от 2,9% през октомври.

Увеличение спрямо предходния месец е отчетено в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1.3%, и в преработващата промишленост - с 0.5%, а намаление е отчетено в добивната промишленост - с 3.3%.

На годишна база ръст на промишленото производство е отчетен в преработващата промишленост - с 4.6%, а спад е регистриран в добивната промишленост - със 7.4%, и в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 4.6%.

Оборотът в раздел "Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети" по предварителни сезонно изгладени данни и съпоставими цени през ноември нараства с 0.3% спрямо предходния месец.

На годишна база търговията на дребно бележи ръст от 3.8% в сравнение с ноември предходната година.

През ноември се наблюдава по-значително увеличение на оборота спрямо предходния месец при: търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 3.7%, търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 2.4%, търговията на дребно с разнообразни стоки - с 1.8%, търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита - с 1.7%, и търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия - с 1.4%. Намаление е отбелязано само при търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали - с 2.8%.

В сравнение със същия месец на 2016 г. оборотът нараства по-значително при: търговията на дребно с разнообразни стоки - със 17.0%, търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита - с 11.2%, и търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия - с 8.8%. Спад е регистриран при търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали - с 13.9%.