Консолидираните одитирани отчети за 2016 г. на Fibank показват стабилен ръст в печалбата преди провизии и данъци, която достига 266 млн. лева. Ръстът се дължи основно на по-ефективното управление на активите и пасивите, съобщиха от банката.

От там поясняват още, че през годината са заделени провизии в размер на 156 млн. лв.

Към тримесечието на 2017 г. Първа инвестиционна банка отчита изпълнение на конкретните мерки за повишаване на капитала и заедно с отчетената през 2016 г. печалба от 266 млн. лв. преди данъчно облагане и провизии формира препоръчания капиталов буфер от БНБ, като възлиза в размер на 206 милиона лева.

ПИБ увеличава управляваните активи до почти 9 милиарда лева

ПИБ увеличава управляваните активи до почти 9 милиарда лева

Банката отчита и стабилен ръст на печалбата

Заделените провизии през 2016 г. след одиторска проверка, в съответствие с приложимите Международни счетоводни стандарти (МСС) и Международни стандарти за финансово отчитане (МСФО), са в размер на 156 млн. лв., а реализираната печалба в размер на 98.8 млн. лв. след данъци ще бъде капитализирана.

Съвместно с международния консултант Bain&Co продължава активната диверсификация в кредитния портфейл и намаляване на кредитния риск. Сложен е приоритет и в продажбата на придобити активи.

Първа инвестиционна банка работи активно и по въвеждане на МСФО 9 Финансови инструменти (Международния стандарт за финансово отчитане), за което вече е подписала договор с международна консултантска компания.