Заедно с идването на пролетта, като че ли оптимизмът на предприемачите за стопанската конюнктура се покачва солидно, показват регулярните Бизнес анкети на Националния статистически институт.

През март общият показател на бизнес климата се повишава с 2.9 пункта в сравнение с февруари, което се дължи на подобрения бизнес климат в промишлеността, строителството и търговията на дребно.

Основните фактори, затрудняващи дейността на предприятията, остават свързани с несигурната икономическа среда, недостатъчното търсене и силната конкуренция.

По отношение продажните цени мениджърите предвиждат запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Промишленост. Показателят "бизнес климат в промишлеността" нараства с 2.1 пункта спрямо предходния месец в резултат на по-благоприятните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. По тяхно мнение настоящата производствена активност се подобрява, като и прогнозите им за следващите три месеца са оптимистични.

Строителство. През март бизнес климатът в отрасъла се подобрява с 8 пункта, което се дължи на повишените оценки и очаквания на строителните предприемачи за състоянието на предприятията. Анкетата отчита и нарастване на получените нови поръчки през последния месец, което е съпроводено и с по-оптимистични очаквания за дейността през следващите три месеца. По отношение на заетите в бранша прогнозите са също в посока на увеличение.

Търговия на дребно. Показателят за сектора се повишава с 2.4 пункта в сравнение с февруари в резултат на благоприятните оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията. Прогнозите им за обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца са също по-оптимистични.

Услуги. През март бизнес климатът в сектора на услугите запазва приблизително нивото си от предходния месец. В прогнозите си за развитието на бизнеса мениджърите са оптимисти , като и очакванията им за търсенето на услуги през следващите три месеца продължават да се подобряват.