Националния статистически институт публикува данни за дейността на промишлеността, строителството и търговията на дребно през октомври 2019 година. Те показват втори месец растеж и възстановяване на положителната динамика в промишлеността след слабата първа част на годината, незначителен ръст в строителството и стагнация в търговията на дребно.

Промишленото производство

По предварителни данни през октомври сезонно изгладеният индекс на промишленото производство нараства с 1,1% в сравнение със септември 2019 година. Промишленото производство регистрира ръст от 1,7% спрямо съответния месец на 2018 година.

Изменение на индекса на промишленото производство спрямо предходния месец

Снимка 456580

Източник: нси

Спрямо предходния месец е регистрирано увеличение в преработващата промишленост - с 1.8%, и в добивната промишленост - с 0.7%, а намаление - при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 4.6%.

На годишна база ръст на индекса на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен в добивната промишленост - с 9.4%, и в преработващата промишленост - с 2.5%, а спад - при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 6.8%.

Продукцията в промишлеността и строителството се свива

Продукцията в промишлеността и строителството се свива

През юни оборотът на търговията на дребно остава на същото ниво

Строителство

По предварителни данни през октомври 2019 г. индексът на продукцията в сектор "Строителство", изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 0.1% над равнището от предходния месец. Календарно изгладените данни показват нарастване от 3,1% на строителната продукция през октомври 2019 г. в сравнение със същия месец на 2018 година.

През октомври 2019 г. индексът на произведената строителна продукция, изчислен от сезонно изгладени данни, е над равнището от предходния месец, като продукцията от гражданското/инженерното строителство се увеличава с 0.2%, а сградното строителство запазва равнището си от предходния месец.

Изменение на индексите на строителната продукция спрямо предходния месец

Снимка 456581

Източник: нси

Нарастването на строителната продукция на годишна база, изчислено от календарно изгладени данни, се определя от положителния темп при сградното строителство, където ръстът е със 7.9%, докато при гражданското/инженерното строителство е регистрирано намаление с 3%.

Търговия на дребно

През октомври оборотът в раздел "Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети" по предварителни сезонно изгладени данни и съпоставими цени запазва нивото от предходния месец.

Оборотът в търговията на дребно, изчислен въз основа на календарно изгладени данни, нараства с 1,2% в сравнение със същия месец на предходната година.

Увеличение спрямо предходния месец се наблюдава при търговията на дребно с нехранителни стоки - с 0.2%, а намаление - при търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали - с 1.4%.

През октомври в сравнение със същия месец на 2018 г. оборотът нараства при търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали (с 2.1%) и при търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали (с 1.6%). Спад е регистриран при търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия (с 0.2%).