Предварителните данни на Националния статистически институт отчитат свиване на промишленото производство и строителството през юни в сравнение с май. На годишна база промишлената продукция спада с 3.6% спрямо същия месец на миналата година, а строителната се увеличава с 1,5%. Оборотът в търговията на дребно запазва нивото от предходния месец и юни миналата година.

Промишленост

Сезонно изгладеният индекс на промишленото производство намалява през юни с 1.9% в сравнение с май 2019 година. Промишлената продукция показва спад от 3.6% спрямо същия месец на 2018 година.

През юни намаление спрямо предходния месец е регистрирано в добивната промишленост - с 12.5%, в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1.3%, и в преработващата промишленост - с 1.2%.

По-значителен спад в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на тютюневи изделия - с 33.4%, обработката на кожи; производството на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм - с 13.8%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 9.8%, производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 8.1%.

По-съществено увеличение е регистрирано при: производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти - с 9.5%, производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 8.9%, ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 6.3%, производството на метални изделия - с 4.8%.

НСИ: Слаб май за промишлеността, строителството и търговията

НСИ: Слаб май за промишлеността, строителството и търговията

Продукцията на тези сектори остава същата или спада в сравнение с април

На годишна база спад на индекса на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен в добивната промишленост - с 20.0%, в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 4.6%, и в преработващата промишленост - с 1.7%.

Строителство

По предварителни данни на НСИ през юни т.г. индексът на продукцията в сектор "Строителство", изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 0.5% под равнището от предходния месец.

Календарно изгладените данни показват увеличение с 1.5% на строителната продукция през юни 2019 г. в сравнение със същия месец на 2018 година.

През юни произведената строителна продукция е под равнището от предходния месец, като продукцията при гражданското/инженерното строителство намалява с 1.4%, докато при сградното строителство се наблюдава увеличение с 0.2%.

НСИ: Строителството показва добра динамика, индустрията се забавя

НСИ: Строителството показва добра динамика, индустрията се забавя

Търговията на дребно отбелязва спад през април

На годишна база нарастването на строителната продукция през юни, изчислено от календарно изгладени данни, се определя от положителния темп при сградното строителство, където ръстът е с 5.8%, докато при гражданското/инженерното строителство е регистрирано намаление с 4.1%.

Търговия на дребно

Оборотът в раздел "Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети" по съпоставими цени през юни запазва нивото от предходния месец. Оборотът в сектора, изчислен въз основа на календарно изгладени данни, е без изменение в сравнение със същия месец на предходната година.

През юни се наблюдава намаление на оборота спрямо предходния месец при търговията с автомобилни горива и смазочни материали и търговията на дребно с нехранителни стоки - съответно с 0.5 и 0.4%, докато при търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия е регистриран ръст с 1.2%.

В търговията на дребно с нехранителни стоки по-значителен спад се наблюдава в търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника - с 4.6%. Нарастване на оборота е отчетено при търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 1.2%.

В сравнение с юни 2018 г. оборотът нараства при търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали (с 5.1%). Намаление е отчетено при търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали (с 1.1%) и търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия (с 0.9%).

По-значителен спад е отчетен при търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки - с 9.8%. Значителен ръст е регистриран при търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет и търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита - съответно със 7 и 6.3%.