Райфайзен Банк Интернешънъл (РБИ), собственик на "Райфайзенбанк (България)", постигна консолидирана печалба от 571 млн. евро за полугодието на 2019 г. "Кредитирането на клиенти нарасна с 9% през първата половина на годината, особено в Австрия, Русия и Централна Европа. Въпреки средата на ниски лихви, нетният лихвен доход и нетният приход от такси и комисиони се развиват много позитивно, а разходите за риск остават на много ниски нива", казва главният изпълнителен директор на РБИ Йохан Щробл.

В съобщението на РБИ се посочва, че нетният лихвен приход нараства слабо с 2 млн. евро до 1,664 млн. евро. Нетният лихвен марж спада със 7 базисни пункта до 2.42%, главно поради ръст на бизнеси с нисък марж в централата и маржовете в Русия и Беларус.

Общите административни разходи нарастват с 3 млн. евро на годишна база до 1,497 млн. евро. Съотношението между разходи и приходи се повишава с 4.8 процентни пункта до 60.7%.

На този фон "Райфайзенбанк (България)" показва доста добри резултати за полугодието. Активите ѝ нарастват с близо 11.85% годишно до 8.03 млрд. лева в края на юни 2019-а. Печалбата й на годишна база също се увеличава - със 7.7% до 74.24 млн. лева. Този резултат се дължи най-вече на ръста на кредитите, чийто общ размер за една година се е повишил с 13.96% до 5.08 млрд. лева, като заслугата за това е най-вече на жилищните и потребителските заеми.

Заради продължаващото свиване на лихвените маржове обаче ръстът на нетните приходи от лихви - 8.62% и на общия нетен оперативен доход - 6.05%, значително изостава от ръста на кредитите. Но както ще се види по-нататък, този ръст изпреварва средния за австрийския холдинг РБИ.

Според доклада на РБИ заделянето на провизии през отчетения период остава ниско - 12 млн. евро, в сравнение с реализации за 83 милиона евро през същия период на предходната година.

Показателят необслужвани експозиции (NPE ratio) намалява с 0.3 процентни пункта от началото на годината до 2.3%. Коефициентът на покритие на необслужвани експозиции се подобри с 0.7 процентни пункта до 59%.

Базовият собствен капитал от първи ред (според пълните изисквания на регламента) бе 13.8%, а капиталът от първи ред (според пълните изисквания на регламента) бе 15.3%, което е увеличение от 0.4 процентни пункта за всеки един от двата. Общият капиталов показател (според пълните изисквания на регламента) бе 17.8% (спад от 0.3 процентни пункта).

В сравнение с първото тримесечие на годината, нетният лихвен доход нарасна с 2% или с 15 млн. евро до 840 млн. евро, което е следствие от увеличение на обема в Русия с 14 млн. евро. В Украйна по-големият обем кредити към нефинансови предприятия и домакинства също генерира увеличение от 4 млн. евро на нетния лихвен доход, докато в Унгария по-ниските приходи от лихви от деривати доведе до понижение с 3 млн. евро. Нетният лихвен марж се понижи с 2 базисни пункта до 2.4% поради увеличаване на обема на краткосрочен бизнес с нисък марж в централата.

Общите административни разходи достигнаха 773 млн. евро през второто тримесечие на 2019 г., което е увеличение с 49 млн. евро в сравнение с предходното тримесечие.

През второто тримесечие на 2019 г. провизиите са в размер на 2 млн. евро, в сравнение с 9 млн. през първото тримесечие на годината.

Консолидираната печалба нарасна със 119 млн. евро до 345 млн. евро, главно поради намаляване с 97 млн. евро на разходите за банкови данъци и други правителствени мерки, по-голямата част от които трябваше да бъдат включени в тяхната цялост през първото тримесечие.

В преспектива австрийския банков холдинг си поставя няколко цели

  •     РБИ ще се стреми към среден годишен ръст на кредитите в средата на едноцифрената зона.
  •     Загубите от обезценки на финансови активи (разходите за риск) през 2019 г. се очаква да бъде под 45 базисни пункта.
  •     Банката очаква показателят необслужвани експозиции да продължи да намалява
  •     РБИ се стреми да постигне съотношение на разходите спрямо приходите около 55% през 2021 г.
  •     В идните години банката цели консолидирана възвращаемост на капитала от приблизително 11%.
  •     РБИ се стреми в средносрочен план да поддържа Базовият собствен капитал от първи ред около 13%.
  •     На базата на тези цели, РБИ възнамерява да изплаща между 20 и 50% от консолидираната печалба.
Добромир Добрев: Оглеждаме се за придобиванe на други банки в България

Добромир Добрев: Оглеждаме се за придобиванe на други банки в България

Заместник-председателят на УС на "Райфайзенбанк България" пред money.bg