"Телематик Интерактив България" АД ще разпредели дивидент в размер на 10 152 014,10 лева, или 2,35 лева бруто на акция, съобщиха от компанията. Това е предвидено да се гласува от акционерите в дружеството по време на Общото събрание, което ще се състои на 23 юни в София. Предложеният за разпределение дивидент е над 50% от печалбата на дружеството, след облагане с данъци, което значително надвишава заложения в устава на дружеството минимум от 40% от нетната печалба.

"Решението ни е продиктувано от по-силните от очакваните резултати през настоящата година, което ни позволява да разпределим на акционерите по-висок дивидент, без да ограничаваме инвестиционната ни програма", обясни Лъчезар Петров, изпълнителен директор на Телематик Интерактив България АД.

"Телематик Интерактив България" е компанията с първото IPO за 2022 година на БФБ

Πъpвa ĸoмпaния от игралната индустрия излиза на БФБ и търси 40 милиона от акционерите

Дружеството планира да раздава 40% от бъдещата си печалба под формата на дивидент

Предвидено е изплащането и на непаричен дивидент в размер на 8 640 012 лева под формата на акции. За една съществуваща акция ще бъдат получени две нови акции на компанията.

Други 33 000 лева от печалбата за 2021 г. ще се отнесат към фонд "Резервен".

От дружеството уточняват, че право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар АД на 14-я ден след общото събрание или 7 юли. По време на събранието ще се определи начален и краен срок за изплащане на дивидента, като намерението на компанията е да се случи в максимално кратък срок.

След консолидация, "Телематик Интерактив България" АД отчита над 23,5 млн. лева приходи през първото тримесечие на годината при 17,1 млн. лева година по-рано, или с 37,4% повече на годишна база.

"Телематик Интерактив България" планира да набере 40 милиона лева от Българската фондова борса

Първа българска хазартна компания излиза на борсата и търси оценка от 300 милиона лева

Компанията се надява на оценка от 300 млн. лв. и обеща да раздава на акционерите 40% от печалбата си

По време на Общото събрение, акционерите ще гласуват и освобождаването на Живка Миланова Атанасова от съвета на директорите. На нейно място в управителния орган е предложен Емил Александров Георгиев, като независим член. Ще се гласуват и други точки като годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г., одиторския доклад, изготвени в Европейски единен електронен формат.

Всичко за общото събрание на "Телематик Интерактив България" АД можете да видите на сайта https://telematic.bg/about-investors/.