"Централна кооперативна банка" ще внесе цялата си годишна печалба от 2017 година във фонд "Резервен". Решението е взето по време на общото събрание на дружеството на 27 юни 2018 година, става ясно от публикувания протокол на сайта на Българска фондова борса. Размерът на печалбата е 36 813 920.83 лева.

Сред другите решения от общото събрание на акционерите са приемането на доклада на управителните органи за дейността на дружеството и годишния финансов отчет (индивидуален и консолидиран) за 2017 година.

Членовете на управителните органи на банката са освободени от отговорност за дейността им през изминалата година. Председател на Надзорния съвет е Иво Каменов, а членове - Марин Митев, Райна Кузмова и "Централен кооперативен съюз", представляван от Петър Стефанов. Акционерите решиха да преизберат членовете на надзора за нов петгодишен мандат.

Оперативното управление на ЦКБ е в ръцете на Управителния съвет. Негов председател е проф. Д-р Александър Воденичаров. Заместник-председател е Цветан Ботев, а останалите членове на съвета са Георги Константинов - изпълнителен директор, Сава Стойнов - изпълнителен директор, Георги Костов - изпълнителен директор, Александър Керезов и проф. д-р Бисер Славков. В оперативното управление участва и прокуристът Тихомир Атанасов.

Общото събрание определи и възнаграждението на членовете на управителните и надзорните органи на банката.

"Централна кооперативна банка" АД е универсална търговска банка, която принадлежи към финансовата структура на "ЦКБ Груп" ЕАД. Тя, заедно с другите финансови дружества, предлага пълната гама от услуги в областта на финансовото посредничество, продукти и услуги, като поставя акцент върху финансиране на малки и средни предприятия и индивидуалното банкиране на своите клиенти.

Като универсална търговска банка ЦКБ предлага широк спектър от финансови продукти и услуги, които отговарят на конкурентните изисквания на динамично променящата се пазарна среда. И през 2018-а бизнес планът на банката предвижда разширяване на спектъра от финансово посредничество и ще работи за създаване на нови и развитие на познатите продукти и услуги.

Акционерният капитал на ЦКБ към момента възлиза на 113 154 291 лева и е разпределен в 113 154 291 броя акции, всяка с номинал 1 лев. Книжата й са поименни, безналични, обикновени, свободно прехвърляеми, като всяка ценна книга дава право на един глас в общото събрание на акционерите. Акциите на банката се търгуват на официален пазар на акции сегмент "Premium" на "Българска фондова борса-София" АД. Към юни този година най-големи акционери са "ЦКБ Груп" EАД с дял от 68.56% от капитала и "Химимпорт" АД с 6.61% от книжата с право на глас.