Център за компетентност "ХИТМОБИЛ - Технологии и системи за генериране, съхранение и потребление на чиста енергия", отчита като най-ярко събитие през 2022 г. въвеждането в експлоатация на новоизградената Лабораторна тестова система за изследване на производство и съхранение на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ).

Добивът на енергия в ситемата се осъществява чрез слънчеви панели с обща мощност 2000 W и вятърен генератор с номинална мощност 350 W.

Лабораторна тестова система за изследване на производство и съхранение на енергия от възобновяеми енергийни източници

Източник: ЦК Хитмобил

Лабораторна тестова система за изследване на производство и съхранение на енергия от възобновяеми енергийни източници

Съхранението на енергията става паралелно в конвенционални батерии и в обособен водороден модул състоящ се от:

  • генератор на водород с капацитет 198 Nl/h;
  • металхидридни контейнери за съхранение на водород с номинално налягане 14 bar;
  • горивен елемент, произвеждащ електрическа енергия с мощност до 1200 W.

Централен софтуер за наблюдение и контрол осъществява регистриране на данни в реално време, техния запис и анализ.

Тестовата системата се използва за изследвания в лабораторен мащаб и анализи върху работата и ефективността от една страна на различни конфигурации от източници за производство на енергия от ВЕИ при различни метеорологични условия, и от друга страна на комбинираната системата за акумулиране на енергия с батерии и водород.

Проект Център за компетентност "Хитмобил" - Технологии и системи за генериране, съхранение и потребление на чиста енергия, АДБФП № BG05M2OP001-1.002-0014, финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Снимка 598795