Конкуренцията между пазарните участници в телекомуникационния сектор е силна. Това е изводът от становище на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) относно Проект на годишен доклад на КРС за 2021 г., с който е извършен преглед на състоянието и оценка за развитието на конкуренцията на пазарите на електронни съобщителни мрежи и услуги.

Според КЗК настоящата ситуация на пазара ще доведе до насърчаване на инвестициите в сектора и ще увеличи благосъстоянието на потребителите.

Пазар на мобилни телефонни услуги

От становището става ясно, че А1 има най-голям пазарен дял на база брой абонати. Техният дял достига 37,3%, въпреки спада от 0,8 процентни пункта спрямо предходната година. В същото време компанията увеличава дела си по приходи с 2,1 процентни пункта до 35,1%, което й отрежда второ място след Йеттел, който въпреки спада от 2,1 процентни пункта запазва първото място по този показател с 39,5%.

Yettel дарява карти с мобилен интернет на бежанци от Украйна

Yettel дарява карти с мобилен интернет на бежанци от Украйна

Те няма да изискват предварителна регистрация

Наблюдава се лек спад с 0,4 процентни пункта до 33% и в пазарния дял на Йеттел на база брой абонати. Пазарният дял на БТК се увеличава с 1,2 процентни пункта до 29,7% по брой абонати и намалява с 0,1% процентни пункта до 25,3% по приходи. На практика, на база брой абонати наблюдаваното увеличение при БТК е за сметка на спада при А1 и Йеттел, докато по приходи увеличението на А1 е за сметка на Йеттел.

Въпреки рекордното увеличение с 12,1% през предходната година, изходящият трафик запазва високите си нива и през 2021 г., като дори отбелязва лек ръст от 0,6%. В същото време, приходите от мобилна телефонна услуга намаляват с 1,3%.

Делът на трафика в собствената мобилна мрежа (on net) намалява с 0,6 процентни пункта спрямо предходната година до 54%.

През 2021 г. се наблюдава значително по-висок брой пренесени номера в мобилни мрежи: 195 718 в сравнение със 135 852 през предходната година.

Виртуалният мобилен оператор, който развива и обучава IT сектора у нас

Виртуалният мобилен оператор, който развива и обучава IT сектора у нас

Глобалният пазар на виртуални мобилни оператори вече привлича сериозно вниманието на редица големи компании

КЗК е на мнение, че "наличието на промени в пазарните дялове, увеличението на потреблението на мобилни телефонни услуги, съчетано с намаляване на приходите от тези услуги, както и увеличаващият се брой пренесени номера показват, че мобилните оператори са стремят да се конкурират помежду си, като предлагат по-изгодни условия на потребителите".

Фиксирани телефонни услуги

Продължава тенденцията на спад на пазара на фиксирани телефонни услуги. През 2021 г. броят на фиксираните телефонни постове намалява с 9,3% спрямо предходната година, изходящият трафик - с 14,8%, а приходите - с 12,3%.

Броят на активните предприятия е 29, от които 24 предоставят фиксирана гласова телефонна услуга на крайни ползватели: 15 - чрез първично предоставен ресурс и 9 - чрез вторично получени номера.

5 предприятия предоставят само услуги на едро. Основните пазарни участници са "Българска телекомуникационна компания" ЕАД (БТК), "А1 България" ЕАД (А1) и "Йеттел България" ЕАД (Йеттел) с общ пазарен дял 97,8% на база брой абонати и 95,4% на база приходи. Лидер на пазара на фиксирана телефонна услуга продължава да бъде историческото предприятие БТК, чийто пазарен дял намалява с 1,9 процентни пункта на база брой абонати до 57,6% и с 0,1 процентни пункта на база приходи до 83,3%. Пазарният дял на А1 се увеличава по брой абонати с 1,4 проценти пункта до 26,5%, но намалява по приходи с 0,6 процентни пункта до 6,7%.

Дарение от мобилен оператор дава спокойствие на родители и деца с диабет

Дарение от мобилен оператор дава спокойствие на родители и деца с диабет

Захарният диабет е едно от най-прогресивно нарастващите хронични заболявания на 21-ви век

Йеттел регистрира леко увеличение с 0,4 проценти пункта до 13,7% по брой абонати и с 0,3 проценти пункта до 5,5% по приходи.

Пренос на данни и достъп до интернет

През 2021 г. се отчита ръст (спрямо предходната година) в общия обем на пазара на пренос на данни и достъп до интернет, като общият обем на реализираните приходи нараства значително - с 21,3% спрямо предходната година и възлиза на 1451,381 млн. лева.

Както при фиксирания, така и при мобилния достъп до интернет се наблюдава растеж в броя на абонатите. През 2021 г. абонатите, ползващи фиксиран достъп до интернет, се увеличават с 6,5%, достигайки 2,252 милиона. По отношение на броя на абонатите, използващи мобилен достъп до интернет, отчетеният ръст е в размер на 3,2%, достигайки 6,794 млн. абонати.

Фирмите, предоставящи реално услуги за достъп до интернет и пренос на данни през 2021 г., са с 3 по-малко спрямо предходната година и техният брой е 699. Броят на предприятията, предоставящи услуги на дребно, бележи спад от 10 предприятия спрямо предходната година и през 2021 г. достига 657. В същото време, броят на предприятията, предоставящи услуги на едро се увеличава с 11.

Българските мобилни оператори пускат безплатен роуминг в Украйна

Българските мобилни оператори пускат безплатен роуминг в Украйна

Сънародниците ни няма да плащат за разговори, съобщения и мобилен интернет

През 2021 г. най-големите доставчици на дребно на фиксиран достъп до интернет продължават да са БТК, А1 и Булсатком. През 2021 г. БТК регистрира чувствително увеличение на своя пазарен дял на база брой абонати - с 4,2 процентни пункта и е лидер на пазара с дял от 31,4%. А1 също увеличава дела си на пазара с 0,9 процентни пункта спрямо предходната година, достигайки дял от 26,9% на база брой абонати. При Булсатком пазарният дял на база брой абонати намалява с 0,6 процентни пункта до 7,6%. По отношение на пазарния дял на предприятията на база приходи от фиксиран достъп до интернет на дребно БТК и А1 увеличават своя пазарен дял съответно с 3 и 2,9 процентни пункта, докато делът на приходите от фиксиран достъп до интернет на Булсатком намалява с 1 процентен пункт спрямо предходната година. 

Разпространение на радио- и телевизия

Шест световни тенденции при ползването на мобилни приложения през 2022 година

Шест световни тенденции при ползването на мобилни приложения през 2022 година

Нараства популярността на т. нар. метаверсивни мобилни игри, за които ползвателите в света ще изхарчат над $3 милиарда

На пазарите на услуги за пренос и разпространение на радио- и телевизионни програми се наблюдава увеличение на приходите с 6% спрямо предходната година, като обемът на пазара достига 453,187 млн. лева. Този ръст се дължи на увеличението на приходите от три услуги, включени в сегмента - IPTV (с 18,7%), спътникова телевизия (с 3,3%) и услуги за разпространение на радиои телевизионни програми на едро (с 2,3%). Приходите от останалите услуги в сегмента намаляват спрямо предходната година. През 2021 г. най-голям дял в общия обем на сегмента заемат приходите от предоставяне на услуги на дребно за разпространение на радио- и телевизионни програми - 92%. Броят на абонатите на платена телевизия на дребно нараства с 2,3% спрямо предходната година и достига 2,07 млн. абонати.

Броят на предприятията, предоставящи услуги по разпространение на радио- и телевизионни програми на дребно, нараства с 1,7% до 246. Водеща позиция продължава да заема Булсатком с пазарен дял от 31,3% на база брой абонати и 34,2% на база приходи, но делът на предприятието намалява както на база брой абонати, така и на база приходи съответно с 2,7 процентни пункта и 1,6 процентни пункта.

През 2021 г. се наблюдава промяна в пазарните позиции на следващите две предприятия на пазара - БТК и А1. БТК заема втора позиция след лидера Булсатком с дял от 30,2% на база брой абонати. Делът на БТК на база приходи също нараства, като достига до 24,3%. Третият по големина участник на този пазар - А1, реализира лек спад в пазарния си дял, както на база брой абонати - с 0,4 процентни пункта, достигайки до 25,3% от абонатите на платена телевизия, така и на база приходи - с 0,3 процентни пункта, като достига дял от 28,5% от реализираните на пазара приходи.

Реклами срещу по-ниска такса за мобилни услуги? AT&T залага на това

Реклами срещу по-ниска такса за мобилни услуги? AT&T залага на това

Идва и версия на HBO Max с по-ниска такса, но с реклами

До голяма степен преразпределението на пазарните дялове между участниците се дължи на осъществените придобивания от страна на БТК на регионалните телевизионни доставчици "Цифрова кабелна телевизия" ЕООД и "НЕТ 1" ЕООД. По отношение на платформите ръст в броя на абонатите и в относителния им дял в общия брой абонати на платена телевизия реализира единствено IPTV.

През 2021 г. броят на абонатите на IPTV нараства с 15,9% спрямо предходната година, като делът му достига 33,1%, което е увеличение с 3,9 процентни пункта. Това нарастване е основно за сметка на спада в дела на абонатите на сателитна телевизия, която въпреки че продължава да заема най-голям дял, реализира спад с 3,1 процентни пункта спрямо предходната година и достига дял от 42%. Намалява делът и на кабелната телевизия - с 0,8 процентни пункта спрямо предходната година, като достига 25% от общия брой абонати на платена телевизия.