Неделчо Неделчев е Главен изпълнителен директор (CEO) и Председател на Управителния съвет на "Първа инвестиционна банка" АД от май 2017 г. През периода 2007 г. - 2012 г. той е член на Надзорния съвет на "Първа инвестиционна банка" АД, а през 2013 г. ръководи проекта за придобиването на "Юнионбанк" ЕАД, като до вливането във Fibank е член на Надзорния й съвет.

Неделчев е магистър по международни икономически отношения от Университета за национално и световно стопанство в София и има професионални лицензи и сертификати в областта на международните финансови и стокови пазари, инвестиционните услуги и дейности, мениджмънт, бизнес планиране, издадени от международно признати институции като Световната банка, Асоциацията на брокерите на световните пазари (Лондон) и други.

Разговаряме с него за подготвяното увеличение на капитала на банката, за финансовите резултати, както и за отминалите стрес-тестове.

Господин Неделчев, на какъв етап е процесът по увеличение на капитала на банката?

Очакваме всеки момент Комисията за финансов надзор да потвърди проспекта за публично предлагане на акции.

През януари Комисията за финансов надзор изиска допълнителна информация по проспекта, която вече е предоставена и към настоящия момент предстои финалното му одобрение.

Вече проведохме и продължаваме да провеждаме предварителни разговори с инвеститори по повод емитирането на нови акции и привличането на основен капитал. Мога да отбележа, че има значителен чуждестранен интерес към участие в увеличението. Целта ни е да наберем между 100 и 200 млн. лв. свеж ресурс.

Реализирането на 30 млн. евро емисия хибриден капитал през декември също ни даде сигнал, че има сериозен интерес от страна на инвестиционната общност към Първа инвестиционна банка.

Цената на новите акции 5 лв. ли ще бъде, както беше оповестено през декември?

Окончателната емисионна цена ще бъде определена в резултат на проведени проучвания, съобразени с нормативните изисквания и може да се различава от индикативната емисионна цена, оповестена през месец декември миналата година. Тя ще зависи от няколко фактора, степенувани по важност, но взети в съвкупност - ценови нива на инвеститорския интерес; пазарна цена на акциите; максимален ефект от увеличението на капитала за банката; интереси на всички акционери и балансова стойност на акцията. Цената ще стане ясна преди оповестяване на съобщението за публичното предлагане.

Какви действия са предприети след прегледа на качеството на активите от ЕЦБ през 2019 г.?

Със съдействието на Bain&Company, нашите съветници от 2016 година, банката прие програма, която адресира резултатите от прегледа на качеството на активите. През втората половина на годината прегледахме обстойно кредитния си портфейл за съответствие между методологията на ЕЦБ и МСФО, в резултат на което начислихме допълнителни провизии за обезценки за 94 млн. лв. Към края на годината, общият размер на всички предприети мерки осигури над 70% от необходимия допълнителен капиталов буфер, в това число:

  1. Провизии по кредити в резултат на въвеждането на МСФО 9, отчетени в одитираните отчети за 2018 г., но неотчетени при прегледа на качеството на активите;
  2. Печалба преди провизии, преизчислена по методологията на ЕЦБ;
  3. Освобождаване на капитал в резултат на продажба на активи и кредитни експозиции;
  4. Емитирането на дългово-капиталов (хибриден) инструмент през декември 2019 г.

В допълнение към чисто финансовите мерки, през последните няколко години ПИБ работи в сътрудничество с Международната финансова корпорация, Делойт и Bain&Company, като внедри най-добрите международни практики по управление на риска и за изпълнението на стратегията на банката за ръст в банкирането на дребно и кредитирането на МСП.

Какви резултати отчете банката през 2019 г.?

През 2019г. Първа инвестиционна банка се затвърди като водеща топ 5 банка, активите надминаха 10.2 млрд. лв, отбелязвайки ръст от близо 1 млрд. лв в рамките на една година. В изпълнение на стратегията за разширяване на пазарното присъствие в банкирането на дребно и кредитирането на МСП, портфейлът от отпуснати потребителски кредити се увеличи с 15%, а ипотечните кредити нараснаха с 18% през годината. Заемите към микро и средни предприятия също нараснаха с 5%. Банката отчете нетна печалба от 129 млн. лв, с ръст в общия приход от банкови операции.

Fibank също така отбеляза значителен ръст в трансакционния бизнес, което й позволи да генерира 10% годишен ръст в нетните приходи от такси и комисиони. В среда на отрицателни лихви, лихвеният доход отбеляза спад, но нетният лихвен марж остана устойчив на нива около и над средния за пазара.

Банката затвърди позициите си при депозитите от физически лица със солиден пазарен дял, който я нарежда в топ 3.

Капиталовата адекватност нарасна и достигна 18.8%, включвайки емитирания дългово-капиталов (хибриден) инструмент в размер на 30 млн. евро и съотношение на базов собствен капитал от първи ред от 15%. След включването на печалбата за 2019 г. с одобрение на Общото събрание, капиталовата адекватност ще нарасне допълнително.