Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) представи доклада си за българския пазар на мобилни, фиксирани, интернет и телевизионни услуги през 2018 година. Данните разкриват пазарния дял на телекомуникационните компании и позиционирането им по приходи.

А1 има най-голям пазарен дял при мобилните услуги, но Telenor е първи по приходи

КРС отчита, че четири компании са предоставяли мобилни телефонни услуги през 2018 г.: А1, Теленор, БТК и "Булсатком". В тези данни не се включват фиксираните услуги, които са записани в отделна графа.

А1 има най-голям пазарен дял на база брой абонати с 39,4% пред Теленор с 32,9%, докато по приходи двата оператора са с разменени позиции, като лидер е Теленор с 38,9% пред А1 с 34%. БТК е на трето място по пазарен дял с 27,7% на база абонати и 27% на база приходи. Пазарният дял на "Булсатком" е символичен.

Пазарните дялове на база брой абонати почти не се променят спрямо 2017 г., докато на база приходи А1 губи 2,5 проценти пункта, пише в доклада.

През 2018 г. общият обем на изходящия трафик се увеличава с 2,8% спрямо предходната година. Освен това, намалява делът на трафика в рамките на дадена мобилна мрежа (on net) до 57,4%. Това е индикация за наличие на по-изгодни за потребителите условия, особено за разговори извън собствената мрежа, казват от комисията.

БТК е лидер на спадащия пазар на фиксирани услуги

Броят на фиксираните телефонни постове намалява за поредна година. През 2018 г. те са били 1 080 760, като намаляват с цели 13,5 процента спрямо предходната година. Обемът на изходящия трафик спада със 17,9%, а приходите намаляват с 13,8% до 117,875 млн. лв.

На този пазар се борят 25 компании, като БТК продължава да бъде лидер на пазара с дял от 60,7% на база телефонни постове и 84% на база приходи, изпреварвайки с много втория А1, който има дял от 23,7% на база постове и 7,7% на база приходи, както и третия Теленор с дял от 13,5% по постове и 5,2% по приходи. Разликите спрямо 2017 г. не са съществени, като спадът в пазарния дял на БТК е с 1 процентен пункт на база постове и с 0,6 проценти пункта на база приходи.

През 2018 г. продължава намаляването на дела на трафика, реализиран в рамките на мрежата (on net), за да достигне 44,9%, което е индикация за наличие на по-изгодни условия за повиквания към други мрежи, най-вече мобилни, повикванията към които са единствените отбелязали ръст.

Фиксираният и мобилният интернет продължават да носят двуцифрен ръст

С 18,2 процента до 1,904 милиона лева растат приходите от фиксирания интернет, а от мобилния - с 13,9 процента с 6,2 милиона лева. Броят на абонатите, включително тези на пакетни услуги, расте с 5,6 процента.

През 2018 г. 679 компании са предоставяли услуги по достъп до интернет, с 19 повече спрямо предходната година. Основните доставчици на фиксиран достъп до интернет за крайни потребители са БТК, А1 и Булсатком. Техните пазарни дялове на база брой абонати са, както следва: БТК (27,1%), A1 (26,2%), Булсатком (8,9%), като и трите водещи предприятия увеличават с малко пазарния си дял по този показател.

Към края на 2018 г. преобладаващата част от абонатите на фиксиран достъп до интернет в България продължава да ползва достъп чрез влакнесто-оптични мрежи (FTTH, FTTB и FTTN/C) - 59,4%.

На следващо място се нарежда делът на абонатите на CATV достъп (15,9%), а тенденцията на спад на абонатите на xDSL достъп, предоставян единствено от БТК, продължава и през 2018 г. в резултат на миграцията към оптичен достъп оператора. Спрямо края на предходната година абонатите на този вид достъп са намалели до 8,1%. Дяловете на абонатите на LAN и друг вид достъп през 2018 г. достигат съответно 8,3% и 8,4%.

Пазарните дялове на база брой абонати на трите водещи предприятията, предоставящи мобилен достъп до интернет на дребно са следните: БТК (34,8%), А1 (32,8%), Теленор (32,4%), като А1 отбелязва ръст за сметка на другите два оператора. В тези данни е включен и мобилния достъп до интернет за различни устройства, включително касови апарати и редица други.

През 2018 г. мобилен достъп до интернет чрез LTE предоставят всички мобилни оператори в България. Броят на LTE абонатите за изминалата година отново отбелязва ръст от 32,6%, като към 31.12.2018 г. той достига 3,551 млн., с което делът им вече е 57,1%.

Осветляването на сектора увеличава броя на телевизионните абонати

След като през 2017 г. бе отчетен спад на абонатите на платена телевизия, през 2018 г. техният брой расте с невероятните 11,3 процента и за първи път в историята те надхвърлят, макар и с малко, 2 милиона абонати. Сериозното увеличение може да бъде обяснено единствено с осветляване на сектора.

Броят на компаниите, които предоставят услугата, намалява с 2,4 процента до 253, продължавайки тенденцията от последните години. Лидер по пазарен дял е "Булсатком" с 39,1 процента и дял от приходите от 39,9 процента. Делът на А1 намалява на база брой абонати с 1,7 процентни пункта до 24,1%, но нараства на база приходи с 3,8 процентни пункта до 24,9% спрямо предходната година. Отрицателно е изменението, отчетено спрямо 2017 г., при БТК. Дяловете на предприятието намаляват, като обхващат 23,1% от общия брой абонати и 21,4% от приходите.

Данните за дяловете на абонатите по платформи в общия брой абонати на платена телевизия за периода 2016-2018 г., показват най-значително увеличение в броя на абонатите на сателитна телевизия, като те формират над половината от общия брой абонати на платена телевизия в страната (50,7%).

Броят на абонатите на IP телевизия, както и относителният им дял в общия брой абонати на платена телевизия, продължават да нарастват и през 2018 г. Макар че нараства с почти двойно по-нисък темп спрямо предходния едногодишен период, делът на абонатите достига 21,8%.

Тенденцията на спад в броя на абонатите на кабелна телевизия, наблюдавана през последните няколко години, продължава и през настоящия отчетен период, като делът им в общия брой абонати на платена телевизия следва отчетената низходяща тенденция и намалява с 4,4 процентни пункта до 27,6%