Отнеха разрешителното на "Строймаш" ЕООД за изземване на наносни отложения от река Марица, съобщиха от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" (БД ИБР)".

Разрешителното е издадено на 12 април 2019 г. и срокът на действие е последно продължен през декември 2021 г. Съгласно документа дружеството е изземвало наносни отложения в землището на с. Ягодово, общ. Марица, в близост до ресторант "Рибарска среща".

Турция създаде "сестра" на река Марица

Турция създаде "сестра" на река Марица

Реката причинява много наводнения в Одрин и региона

От януари до юни 2022 г. постъпили множество сигнали от граждани и неправителствени организации относно изземването в посочения участък и след извършени проверки БД ИБР и са установени редица нарушения на условията на разрешителното. Сред тях е липса на уведомяване на контролния орган за началото на изземването, неизграждане на трайна опорна и работна геодезична мрежа, работа извън позволения участък, неизвършване на ежемесечни замервания за реализираната дейност и т.н.

Съставени са 6 акта за установяване на административни нарушения и са издадени 3 наказателни постановления, едно от което е влязло в законна сила. 

Инвестират над 5 милиона лева в българо-турски проект срещу наводненията в делтата Марица-Ергене

Инвестират над 5 милиона лева в българо-турски проект срещу наводненията в делтата Марица-Ергене

Планитра се той да бъде завършен през март 2025 година

БД ИБР е разпоредила и предварително изпълнение на издаденото решение с цел опазване на леглото на река Марица и свързаните водни и сухоземни екосистеми. Решението и разпореждането подлежат на обжалване пред Административен съд - Пловдив и Върховен административен съд.

Изземването на наносни отложения от леглата на реките е дейност, която може да доведе до множество негативни процеси, когато не се изпълнява при строго спазване на екологичното законодателство, включително ерозия на бреговете, промяна на дънния профил на речните участъци, унищожаване на хабитати на защитени видове и осушаване на крайречни земеделски земи.