Родната "Еврохолд" вече е внесла документи в Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) във връзка с подписания договор за придобиване на активите на чешката CEZ Group в България, съобщиха от компанията. В регистрите на антимонополния орган това все още не е отразено.

Холдингът сключи договор с чешкото дружество на 20 юни т.г. Стойността на сделката €335 милиона, като тя ще бъде финансирана със собствен и заемен капитал. По неофициална информация германската Deutsche Bank и люксембургският клон на японската Nomura Bank ще предоставят заемни средства.

Във вторник "Еврохолд" отчете и резултатите за първото полугодие на 2019 година. Общите приходи растат с 31 процента до над 786 милиона лева. Оперативната печалба (EBITDA) на компанията се увеличава с 4% спрямо първите шест месеца на 2018 г. до 20.1 млн. лв. Активите на дружеството към юни 2019 г. достигат почти 1.5 млрд. лв., около 5% повече спрямо края на миналата година.

Най-голям принос за ръста има застрахователния бизнес на холдинга в Югоизточна Европа. Приходите на "Евроинс Иншурънс Груп" се увеличават с над 43% за година до почти 657 млн. лв. Приходите от застрахователни премии на самата ЕИГ се повишават с над 37% спрямо първите шест месеца на 2018 г. до 410.8 млн. лв. Почти всички ключови дъщерни дружества на ЕИГ регистрират солиден годишен ръст на премийния си приход, в това число специализираните в общото застраховане поделения на компанията в България (47%), Русия (11%) и Северна Македония (29%).

Силен годишен ръст на приходите си от застрахователни премии реализират и най-новите компании, придобити от българския застрахователен холдинг (през 2018 г.) - украинската ЕТI, специализирана в туристически застраховки (75%) и Eвроинс Грузия (35%).

Оперативната печалба на "Еврохолд" от застрахователната дейност превишава 14 млн. лв. за първото полугодие спрямо 13.7 млн. лв. за сравнимия период на 2018 г.

Лизинговият бизнес на "Еврохолд", опериращ под бранда "Евролийз Груп" ЕАД, също подобрява резултатите си. Оперативната печалба от този сегмент расте с 25% за година до 3.4 млн. лв. при 5% годишен ръст на приходите до 12.9 млн. лв. Нетната печалба на холдинга от сегмента нараства повече от 4 пъти до 468 хил. лв.

Автомобилният бизнес на "Еврохолд", опериращ под бранда "Авто Юнион" АД, регистрира 10% по-ниски приходи спрямо предходния период до 118.4 млн. лв., съпътствано от 8% спад на оперативната печалба в сегмента до 2.8 млн. лв.

Консолидирани резултати на Евроход България АД за януари-юни 2019 г.
Приходи Нетна печалба
Сектори H1 2019 H1 2018 Промяна H1 2019 H1 2018 Промяна
хил. лв. хил. лв. % хил. лв. хил. лв. %
Застраховане 656,956 459,396 0,03 11,375 11,534 -0,01
Автомобили 118,407 131,63 -0,08 -323 395 -1,82
Лизинг 12,908 12,261 0,25 468 110 3,25
Финансово-инвестиционна дейност 3,1 2,138 11,12 771 36 20,42
Общо дъщерни дружества 791,371 605,425 0,08 12,291 12,075 0,02
Дружеството-майка 1,631 1,834 -0,43 -7,618 -7,787 0,02
Общо без елиминации 793,002 607,259 0,06 4,673 4,288 0,09
Вътрешно-групови елиминации -6,552 -6,802 0,43 -669 -209 2,2
Общо 786,45 600,457 0,04 4,004 4,079 -0,02
Източник: Консолидиран отчет на Еврохолд за януари-юни 2019