10 млн. евро за кредити при достъпни за малките и средните предприятия условия ще предостави чрез Насърчителна банка австрийската Дексия Комуналкредит АГ. Министерският съвет одобри Писмо за намеренията във връзка с проектодоговора за кредит между двете финансови институции.

Кредитната линия е за 10 години и с нея ще се финансират инвестиционни проекти на малките и средните предприятия. Крайният срок за усвояване на заема е 24 месеца след подписването на договора.

Лихвеният процент ще бъде на годишна база от 3 или 6-месечен EURIBOR плюс надбавка от 0,7% на годишна база.

Погасяването на кредита ще става на 10 равни полугодишни вноски след изтичане на гратисния период, който ще бъде 60 месеца от датата на подписване на договора.

Насърчителна банка АД бе създадена през 1999 г. като институция за подпомагане и стимулиране създаването и развитието на малките и средните предприятия.

Досега тя успешно обслужва няколко кредитни линии, предоставени от международни финансови институции - от KfW, Европейската инвестиционна банка, Банката за развитие на Съвета на Европа, Скандинавската инвестиционна банка, Японската банка за международно сътрудничество и т. н.

Договорът за кредит между Насърчителна банка АД и Банка Дексия Комуналкредит АГ не изисква държавна гаранция, а само Писмо за намерения от името на правителството.