Безработицата в България през януари е 8,2% (на база лица, регистрирани в бюрата по труда, към икономически активните лица (15-64 г.), установени при Преброяване 2011 г).

Това е най-ниското й равнище през този месец от 2010 гоидна. В сравнение с януари 2016 г. безработицата се е понижила значително - с 2 процентни пункта. Спрямо декември миналата година показателят се е повишил с 0,2 процентни пункта, съобщават от Агенцията по заетостта.

Броят на регистрираните безработни лица в бюрата по труда през януари е 269 749. Той нараства с 3.3% спрямо предходния месец, но в сравнение с януари 2016 г. броят им съществено намалява - с 64 821 лица или 19.4% по-малко.

През януари работа са започнали общо 13 374 безработни лица, от които 12 790 - на първичния пазар на труда. В субсидирана заетост са включени 584 безработни. От тях 154 лица са започнали работа по програми и мерки за заетост от ЗНЗ. По схеми на ОП РЧР на работа са постъпили 430 безработни лица.

В бюрата по труда са заявени 12 532 свободни работни места на първичния пазар. От тях частният сектор е обявил 9 260, които са 73,9% от всички заявени свободни работни места през месеца. В сравнение с януари миналата година броят на заявените свободни работни места на първичния пазар нараства с 10,3% или с 1291 броя.

Най-голямо търсене на работна сила от частния сектор се регистрира в преработващата промишленост (4124), търговията (1832), административните и спомагателни дейности (1111), транспорта, складирането и пощите (595), хотелиерството и ресторантьорството (585), образованието (550), строителството (458) и др.

Най-търсените професии в бюрата по труда през януари са продавач-консултанти, машинни оператори, шивачи, учители, шофьори, медицински сестри и други.