Правителството чака малко над 53 млн. лв. приходи във Фонда за покриване на разходите за приватизация за 2007 г. към Агенцията за приватизация през тази година.

Това стана ясно от утвърдените днес от МС приходни и разходни части на приватизационния фонд.

Заложените в документа разходи през тази година възлизат на 19.32 млн. лв., основната част от които (близо 14,4 млн. лв.) са за консултантски услуги и посредничество. Те са свързани с извършването на експертни дейности и задачи по подготовката за приватизация и осъществяване на приватизационния процес.

Паричните постъпления от приватизация на държавното участие в капитала на търговските дружества, както и на обособените части от имуществото на едноличните търговски дружества с държавно участие в капитала, се внасят в специална бюджетна сметка, която се управлява от министъра на финансите.

90% от средствата по нея се разпределят за централния републикански бюджет, а 10 на сто са за попълване на Фонда за покриване на разходите за приватизация.

Във фонда се внасят и паричните постъпления от дейности, съпътстващи приватизационния процес, като приходи от продажби на меморандуми, тръжна и конкурсна документация, задържани депозити като санкция за несключени договори при участие в търг или конкурс и т. н., които се очаква да са 6 017 000 лв.