Европейската комисия представи днес предложения, насочени към овладяването на опасността от недостиг на храни и от ръст на цените на хранителните стоки заради войната в Украйна.

Засега няма заплаха за хранителните доставки в ЕС, защото Европа произвежда достатъчни количества храна, отбелязва комисията.

Въпреки това, ЕК предлага държавите от ЕС да обмислят възможността за временно намаляване на ДДС на храните.

От ЕК предлагат и държавите да предвидят способи да насърчат ограничаването на цените от продавачите.

Отчита се, че европейските земеделци може да имат трудности заради необходимостта от внос на средства за производство, включително изкуствени торове. А стоките за растениевъдството поскъпват, поради повишената им себестойност, дължаща се на поскъпването на енергоносителите.

Освен това земеделците, които са засегнати от военните действия най-пряко, ще имат достъп до европейски средства от общо половин милиард евро. Средствата ще бъдат насочени и към мерки за овладяване цените на пазара на земеделски стоки.

Предвижда се временно да отпаднат ограниченията за отглеждане на всякакви растителни култури за храна, включително и на площи, които обичайно не се използват за тази цел.

По-конкретно, временната рамка при кризи, приета днес от ЕК за срок до краяна годината, предвижда:

Помощ с ограничен размер

Държавите членки ще могат да въвеждат схеми за отпускане на максимум 35 000 евро на засегнати от кризата дружества, които осъществяват дейност в секторите селско стопанство и рибарство и аквакултури.

Помощта ще е максимум 400 000 евро на засегнато от кризата дружество, осъществяващо дейност в някой от останалите сектори. Тази подкрепа може да се предоставя под всякаква форма, включително преки безвъзмездни средства.

Помощ за осигуряване на ликвидност под формата на държавни гаранции и субсидирани заеми

Държавите членки ще могат да предоставят: субсидирани държавни гаранции пред банките, за да продължават да отпускат заеми на всички дружества, засегнати от настоящата криза; държавни и частни заеми със субсидирани лихвени проценти.

Помощ за компенсиране на високите цени на енергията

Държавите членки ще могат частично да компенсират дружествата, по-специално интензивните потребители на енергия, за допълнителните разходи, дължащи се на извънредното увеличение на цените на природния газ и на електроенергията.

Тази подкрепа може да се предоставя под всякаква форма, включително преки безвъзмездни средства.

Общият размер на помощта за бенефициент не може да надвишава 30% от допустимите разходи, като тя не може да надхвърля 2 милиона евро във всеки един момент.

Когато дружеството понесе оперативни загуби, може да е необходима допълнителна помощ, за да се гарантира продължаването на дадена стопанска дейност. За тази цел държавите членки могат да предоставят помощ, надвишаваща посочените прагове, в размер до 25 милиона евро за енергоемките потребители и до 50 милиона евро за дружества, осъществяващи дейност в конкретни сектори (например производството на алуминий и други метали, стъклени влакна, целулоза, торове или водород, както и много основни химични вещества).