Договори за обществени поръчки, сключени в месеците с ускорено поскъпване на суровините и енергоносителите, да бъдат индексирани, предвиждат предложените промени в Закона за обществените поръчки, внесени от народни представители от управляващото мнозинство. Въпросните промени днес бяха гласувани на първо четене от ресорната парламентарна комисия.

По-конкретно, предложените промени в чл. 116 от Закона за обществените поръчки предвиждат, "когато договорът за обществена поръчка съдържа клауза за индексация или след сключване на договора е настъпило съществено увеличение на цените на основни стоки и материали, формиращи стойността на договора, се извършва индексация съгласно методика, която се определя с правилника за прилагане на закона".

Друга предложена промяна предвижда, "когато договорът за обществена поръчка е сключен по определяеми цени, за базова стойност се приема актуалната стойност към момента на изменението".

В преходните и заключителните разпоредби на проектозакона се посочва, че посоченото "се прилага и за договори за обществени поръчки или рамкови споразумения, сключени до влизането в сила на този закон".

Разумните мерки при висока инфлация

Разумните мерки при висока инфлация

У нас това е най-високата инфлация от 2008 г.