Структурата на българската икономика позволява тя да бъде засегната в по-малка степен негативно от икономическите кризи въобще. Това заяви проф. д-р Стоян Тотев в пленарен доклад на международна научна конференция на тема: "Икономическо развитие и политики: реалности и перспективи. Предизвикателства и рискове в условията на наслагващи се кризи". Тя е организирана от Института за икономически изследвания (ИИИ) при Българската академия на науките (БАН), като в нея участват преподаватели, учени и независими експерти от България, Франция, Румъния и Чехия, съобщиха от БАН.

Очакванията за България са, да няма цели сектори, които да бъдат сериозно засегнати от кризата, както и да няма значими промени в сравнителните предимства на страната. Проблем могат да имат конкретни производства, които в досегашното си развитие са внасяли суровини и продукти от Украйна и Русия, подчерта икономистът от ИИИ при БАН.

В подкрепа на тезата си проф. Тотев цитира данни на Световната банка, според които сравнителните предимства на родната икономика са в износа на продукти от хранителната, текстилната, шивашката и металообработващата промишленост, както и в износа на неметални минерални продукти.

С уговорката, че при една продължаваща стагнация в Европа в резултат на настоящата криза, дадени индустрии и производства могат да бъдат засегнати, в т.ч. да се променят и сравнителните предимства, проф. Тотев подчертава, че аграрният сектор у нас би трябвало да бъде засегнат в най-малка степен, за разлика от развитието на високотехнологичните отрасли. Доколкото те нямат голямо участие в преработващата промишленост у нас, вероятно индустрията ще бъде в по-малка степен "потърпевша" от кризата в сравнение със средните показатели за страните от ЕС, обясни икономистът.

Очаква се услугите да бъдат в най-голяма степен засегнати от кризисните условия, като това ще зависи и от продължителността на самата криза. Известно е, че този сектор се възстановява много бързо при нормализиране на икономическата обстановка. Смущаващ фактор за България би могла да бъде по-голямата продължителност на кризата, специално при туризма и транспорта.

Другият голям проблем пред българската икономика е, че освен най-ниско конкурентоспособна спрямо страните от ЕС, като цяло тя е твърде енергоинтензивна. Затова в краткосрочна перспектива се очаква войната в Украйна да окаже негативно въздействие върху производства, които използват природен газ, и по-конкретно в реализирането на тяхната продукция, която ще поскъпне доста.

В този смисъл, препоръката на икономиста е, да се провежда "разумна" икономическа политика, насочена към стимулиране на онези отрасли, за които е характерно използването на сравнително по-високи технологии на база наличието на техните сравнителни предимства.

Друга възможност е, развитие при по-високите сегменти на производствената верига, което позволява да се постигне относително по-висока производителност на труда и в ниско технологичните отрасли - през последите години предприятията в България вече подобряват своите позиции в тази насока, смята проф. Тотев.