Анкетите на Националния статистически институт за стопанската конюнктура в страната през юни отчитат леко подобряване на бизнес климата, съпроводено от сдържан оптимизъм у предприемачите. Същевременно като пречки за развитието на компаниите за поред път се посочват икономическата несигурност и слабото търсене в страната. 

През юни 2016 г. общият показател на бизнес климата се покачва с 0.9 пункта спрямо май в резултат на подобрения бизнес климат в промишлеността, търговията на дребно и сектора на услугите. 

Несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене остават основните проблеми за развитието на бизнеса, посочен от близо 50% от предприятията. 

По отношение на продажните цени мениджърите от всички сектори  предвиждат запазване на тяхното равнище през следващите три месеца. 

Промишленост. Бизнес климат в този отрасъл се подобрява с 0.8 пункта в сравнение с предходния месец, което се дължи на оптимистичните оценки на промишлените предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията. Мненията им относно настоящата производствена активност обаче са по-резервирани, докато в очакванията им за дейността през следващите три месеца се наблюдава подобрение.

Строителство. През юни съставният показател „бизнес климат в строителството” се понижава с 1.8 пункта в резултат на по-резервираните очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. По тяхно мнение настоящата строителна активност е леко намалена в сравнение с предходния месец, като и прогнозите им за дейността през следващите три месеца са по-неблагоприятни. 

Търговия на дребно. Бизнес климатът в търговията на дребно се подобрява с 0.9 пункта спрямо май, което се дължи на покачените оценки на търговците на дребно за настоящото бизнес състояние на предприятията. Относно обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца очакванията им обаче са по-резервирани. 

Услуги. През юни съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите”, без търговията, нараства с 3.9 пункта, главно поради по-оптимистичните очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца . Мненията им по отношение на търсенето на услуги през следващите три месеца също остават благоприятни макар и по-резервирани в сравнение с предходния месец.